Mitä olet etsimässä?

Tiedotuspalvelun rekisteri

Henkilötietojen käsittely Energiateollisuus ry:n tiedotuspalvelun rekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä 

1. Rekisterin nimi 

Energiateollisuus ry:n tiedotuspalvelun rekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö  

Rekisterinpitäjä on Energiateollisuus ry (jäljempänä ET) (osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti office@energia.fi). 

Rekisterin yhteyshenkilö Energiateollisuudessa on Hanna Ekman, hanna.ekman@energia.fi ja puh. +358 50 4090935

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste  

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:
ET:n lehdistötiedotteiden lähettäminen sidosryhmille ja henkilöstölleen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvatun tehtävän hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys ET:een joko ET:n henkilöstönä, jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana ja joille ET lähettää lehdistötiedotteensa.  

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. 
Käsiteltävät henkilötiedot koskevat seuraavia rekisteröityjen ryhmiä: 

• Energiateollisuus ry:n henkilökunta
• Adato Energia Oy:n henkilökunta
• Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten henkilökunta
• Toimittajat
• Sidosryhmät

Rekisterin sisältämä tieto:  

  • Yhteystiedot kuten sähköpostiosoite
  • Nimi
  • Mediatiedot kuten yritys, asema ja toimialue

5. Säännönmukaiset tietolähteet  

ET:n yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa alihankkijoillemme siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

7. Tietojen siirto 

EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan. 

9. Tarkastusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista 

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä  

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Laitasaaren telaranta

Siirry takaisin sivun alkuun