Mitä olet etsimässä?

Brysselin suomalaisen ilmasto- ja energiaverkoston rekisteri

Henkilötietojen käsittely Energiateollisuus ry:n Brysselin suomalaisen ilmasto- ja energiaverkoston rekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä 

1.  Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Energiateollisuus ry:n Brysselin suomalaisen ilmasto- ja energiaverkoston rekisteri.

2.  Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenki

Rekisterinpitäjä on Energiateollisuus ry (jäljempänä ET) (osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti office@energia.fi).

Rekisterin yhteyshenkilö ET:ssä on Antti Kohopää, antti.kohopaa@energia.fi, puh. +32 483 858 818

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

• Brysselin suomalaisen ilmasto- ja energiaverkoston tilaisuuksien kutsulistana.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys ET:hen joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.    

4.  Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot 

Rekisteri sisältää ET:n toiminnan kannalta tarpeellisten Brysselin sidosryhmähenkilöiden tietoja.  

Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

• Etu- ja sukunimi
• Organisaatio
• Yhteystiedot (sähköpostiosoite) 

5.  Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä. 

6.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

7.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8.  Tietojen säilytys 

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan. 

9. Tarkastusoikeus   

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.

10.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelynrajoittamista  

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

11.  Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 

12.  Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Fyysinen rakenne tai tekninen ratkaisu

Uppopuiden poistaminen Merikosken alapuolella

Siirry takaisin sivun alkuun