Mitä olet etsimässä?

Jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri

Henkilötietojen käsittely Energiateollisuus ry:n jäsen- ja sidosryhmätietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä  

1.  Rekisterin nimi 

Rekisterin nimi on Energiateollisuus ry:n jäsen- ja sidosryhmätieto-rekisteri, joka sijaitsee Elinkeinoelämän Keskusliiton EK ja sen jäsenliittojen yhteisjäsenrekisterissä. 

2.  Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä on Energiateollisuus ry (jäljempänä ET)  (osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti office@energia.fi).  

ET, EK ja kukin EK:n jäsenliitto omien jäsenyhteisöjensä yhteyshenkilöiden osalta  käsittelevät henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjinä. Luettelo EK:n jäsenliitoista on EK:n verkkosivuilla
Rekisterin yhteyshenkilö ET:ssä on Marketta Eggleton marketta.eggleton@energia.fi ja puh. +358 40 522 8110.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään: • ET:n jäsenasioiden hoitamiseen 
• ET:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä 
• ET:n tuottamien tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen. 

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys ET:een joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.     

4.  Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot  

Rekisteri sisältää ET:n yhteyshenkilöiden tietoja sekä ET:n toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja.   

Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

• etu- ja sukunimi 
• tehtävänimi, arvo ja rooli (vastuualue organisaatiossa) 
• yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite) 

• tietoa jäsenkirjeen avaamisesta ja niissä olevien linkkien klikkaamisesta

5.  Säännönmukaiset tietolähteet  

ET:n yhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään tai jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi jäsenyhteisöjen ja sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.  

6.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja luovutetaan Energiateollisuus ry:n tytäryhtiölle Adato Energia Oy:lle.

7.  Tietojen siirto  EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

8.  Tietojen säilytys  

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.  

9. Tarkastusoikeus    

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöltä. 10.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista   Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.  Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista. 

11.  Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  

12.  Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle. 

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Ala-Kemijoen sivujokien kunnostus, EMRA-hanke

Siirry takaisin sivun alkuun