Mitä olet etsimässä?

Palkkatilastorekisteri

Henkilötietojen käsittely Energiateollisuus ry:ssä palkkatilastojen tuottamiseksi

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi 

Rekisterin nimi on Energiateollisuus ry:n palkkatilastorekisteri. 

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä on Energiateollisuus ry (jäljempänä ET) (osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti office@energia.fi). Rekisterin yhteyshenkilö ET:ssä on Markus Saimio (markus.saimio@energia.fi puh. 050 449 9378) 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palkkatilaston tuottamiseksi. Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvatun tehtävän, palkkatilaston tuottamisen, hoitamisesta. 

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot 

Rekisteröidyt ovat Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten työntekijöitä. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: – Tunnistetiedot – Yrityksen tiedot – Henkilön luokittelutiedot – Palkkatiedot 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

ET saa edustamansa toimialaa koskevat palkkatiedot Elinkeinoelämän keskusliitolta, joka puolestaan saa tiedot jäsenyrityksiltään. 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

8. Tietojen säilytys

 Rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään toistaiseksi palkkatilaston tuottamisen tarkoituksia varten. 

9. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista lähettämällä tätä koskevan pyynnön osoitteeseen office@energia.fi. 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään lähettämällä tätä koskevan pyynnön osoitteeseen office@energia.fi. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista. 

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Istutus

Harjavallan kalahautomo

Siirry takaisin sivun alkuun