Mitä olet etsimässä?

Lupaviranomaiset ja -menettelyt 

Energiateollisuuden näkökulmasta hankkeiden luvituksen sujuvoittaminen ja ennakoitavuus ovat ensisijaisia investointien tukemiseksi. Useat hankkeet tarvitsevat useita YVA-, kaava- ja lupamenettelyitä hankkeen toteuttamiseksi.

Luvitus yhtenäiseksi ja sujuvaksi 

Luvituksen suuntauksena on ollut siirtyminen kohti yhden luukun periaatetta. YM:lle kuuluva laki eräiden ympäristöllisten menettelyiden yhteensovittamisesta tuli voimaan 2020. TEM:n uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelylaki tuli puolestaan voimaan kesällä 2021. Tässä laissa asetetut kokonaisluvitusajat tulevat edelleen lyhenemään uusiutuvan energian direktiivin täytäntöönpanon myötä. Toiminnanharjoittajat voivat hakea vihreän siirtymän hankkeille etusijaa aluehallintovirastojen lupamenettelyissä vuoden 2023 vuoden alusta voimaan tulleen väliaikaisen lainsäädännön myötä.  Nämä saman hankkeen lupamenettelyjä koordinoivat käytännöt sekä ennakoitava käsittelyajat ovat tervetulleita.  

Hallinnon kehitystyö toiminnanharjoittajien, eri viranomaisten ja muiden asianosaisten käytössä olevan kattavan valtakunnallisen sähköisen järjestelmän käyttöönottamiseksi on tärkeää.

Aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristöviranomaisten yhdistämien samaan valtakunnalliseen virastoon on tervetullut uudistus.

Ympäristölupa

Energia-alalla ympäristönsuojelunlain mukainen ympäristölupa edellytetään suurilta polttolaitoksilta, jätteenpolttolaitoksilta, kaatopaikoilta sekä vedyntuotannolta.

Ympäristöluvassa asetetaan päästömääräykset, jotka voivat koskea päästöjä ilmaan, vesistöihin, maaperään ja viemäriin. Lupamääräykset voivat säännellä myös melua, jätehuoltoa ja kemikaalien käsittelyä. Samoin asetetaan toiminnan ja ympäristöntilan tarkkailu- ja raportointivaatimukset. Lupamääräykset asetetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT, Best Available Technique) mukaisesti. Lupaharkinnassa huomioidaan vesistöjen ja ilmanlaadun tilaa koskevat tavoitteet. Lupa kattaa myös poikkeuksellisia tilanteita koskevat säännöt.

Ympäristöluvitus perustuu teollisuuspäästödirektiiviin (Industrial Emissions). Vuonna 2010 annettu direktiivi on ympäristönsuojelun puitelaki, jossa säädetään ympäristönsuojelun periaatteista, ympäristölupamenettelystä ja luvanmyöntämisen edellytyksistä. Direktiivin päivityksen myötä tiukennetaan BAT-periaatteen soveltamista ympäristöluvissa. Luvassa asetettavat päästörajat tulee lähtökohtaisesti olla tiukemmat mahdolliset. Myös resurssitehokkuutta kuvaaville suoritusarvoille tulee jatkossa antaa sitovat lupamääräykset.Lupaharkintaan ja – edellytyksiin tulee mukaan pakollinen ympäristönhallintajärjestelmä sekä vaatimus pitkän aikavälin ilmasto- ja kiertotaloussiirtymäsuunnitelman laatimisesta. Direktiiviin sisällytettäisiin myös uutta sääntelyä rikkomusten seuraamuksista sekä terveyshaittojen vahingonkorvauksista.

Pienet polttolaitokset tarvitsevat ympäristönsuojelulain mukaisen rekisteröinnin. Menettelyn taustalla on näitä laitoksia koskeva direktiivi (Medium Combustion Plant). 

Ympäristölupa- ja rekisteröintivelvollisilta edellytetään myös yhteisesti varautumista ympäristövahinkojen torjunta- ja ennallistamistoimien rahoittamiseen silloin kuin aiheuttajaa ei saada korvaamaan vahinkoa. Järjestelmässä on kysymys kollektiivisesta vastuusta. Varoja hallinnoidaan ympäristövahinkorahaston kautta.

Vesilain mukaiset luvat

Energia-alalla vesilain mukaista lupaa edellytetään vesivoimalaitoksista sekä vedenotolta vesistöstä jäähdytysvedeksi tai muuhun tarpeeseen. Vesivoimalaitosten luvissa asetetaan edellytykset laitosten käytölle, vesistöjen vedenkorkeuksille ja virtaamille sekä tarvittaessa kalatalousvelvoitteille.

Oikeusministeriö käynnisti syksyllä 2022 hankkeen vesilain tarkistamiseksi. Työryhmän ehdotuksen mukaan vesilakiin lisättäisiin mahdollisuus määrätä uusi kalatalousvelvoite, kalatalousmaksu tai niiden yhdistelmä sellaisen vesivoimalaitoksen lupaan, johon sitä ei entuudestaan sisälly. Tavoitteena on, että myös ns. nollavelvoitelaitokset voitaisiin velvoittaa nykyistä useammin osallistumaan vaelluskalakantojen elvyttämiseen.

Hallitusohjelman kirjausten mukaan vesilain tarkistamista nollavelvoitelaitosten osalta jatketaan. Energiateollisuus katsoo, että työryhmä esittää merkittäviä heikennyksiä omaisuudensuojaan. Energiateollisuus edellyttää, että jatkovalmistelussa lähtökohtana tulee olla nykyisen vesilain periaatteet. Valmistelussa tulee myös kiinnittää erityistä huomiota energia- ja huoltovarmuusnäkökulmiin sekä toiminnanharjoittajien omaisuuden suojaan ja oikeusturvaan liittyviin kysymyksiin.

Muut lupamenettelyt

Kemikaalien, kuten öljyjen, varastointi ja käsittely edellyttää yleensä kemikaalilainsäädännön mukaista lupaa tai ilmoitusta.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Leuhukosken kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun