Mitä olet etsimässä?

Ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Energiateollisuus ry:n ilmoittajansuojelulain (1172/2022) mukaisessa ilmoituskanavassa (whistleblowing)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi   

Energiateollisuus ry:n ilmoittajansuojelulain mukaista ilmoituskanavaa koskeva rekisteri.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö   

Rekisterinpitäjä on Energiateollisuus ry (jäljempänä ET) 

(osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti office@energia.fi) 

Rekisterin yhteyshenkilö Energiateollisuudessa on talous- ja hallintopäällikkö Marketta Eggleton (marketta.eggleton@energia.fi, p. +358 40 522 8110).  

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste   

Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ilmoituskanavan kautta tulleiden ilmoitusten käsittely, ilmoitetun rikkomuksen paikkansapitävyyden selvittäminen, raportointi sekä mahdollisten seuraamusten käsittely.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan (ilmoittajansuojelulaista johtuvien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen). Rekisteröityjä ovat ilmoitusten tehneet sekä niiden kohteena olevat henkilöt.

4. Rekisterin sisältämät tiedot 

Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat: 

  • Ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja mahdollisesti puhelinnumero)
  • Ilmoitukseen sisältyvät tiedot mm. ilmoituksen kohteena olevasta henkilöstä ja epäillystä rikkomuksesta
  • Muut ilmoituksen tekijän mahdollisesti antamat tiedot 

5. Säännönmukaiset tietolähteet   

Rekisteröidyn henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti ilmoituksen tekijältä itseltään hänen tehdessään ilmoituksen ilmoituskanavaan. Ilmoituksen voi tehdä ilmoituskanavassa kuka tahansa eli esimerkiksi ET:n työntekijät sekä ET:n jäsenten ja muiden sidosryhmien edustajat.

Rekisterinpitäjä voi lisäksi kerätä käsittelyn kannalta tarpeellisia henkilötietoja ilmoituksen käsittelyn yhteydessä ET:n sisäisistä järjestelmistä, ilmoitukseen liittyviltä tahoilta ja viranomaisilta.   

6. Säännönmukaiset tietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterinpitäjän tytäryhtiölle Adato Energia Oy:lle. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Tietojen säilytys

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin se on tarpeellista lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan välittömästi.

9. Tarkastusoikeus  

Rekisteröidyllä on ilmoittajansuojelulain sallimissa rajoissa oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista  

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Rekisteröidyllä ei ole EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeutta pyytää tiedon poistamista silloin, kun käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite. Rekisteröidyllä ei ole ilmoittajansuojelulain mukaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista oikeutta henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen.

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä  

Rekisteröidyllä ei ole EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä silloin, kun käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite. 

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Leppikosken Kalasydän

Siirry takaisin sivun alkuun