Mitä olet etsimässä?

Mediaseurantapalvelun rekisteri

Henkilötietojen käsittely Energiateollisuus ry:n mediaseurantapalvelun rekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä 

1. Rekisterin nimi   

Energiateollisuus ry:n mediaseurantapalvelun rekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö   

Rekisterinpitäjä on Energiateollisuus ry (jäljempänä ET) (osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti office@energia.fi). Rekisterin yhteyshenkilö Energiateollisuudessa on Hanna Ekman, hanna.ekman@@energia.fi ja puh. +358 50 409 0935. 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään:

Koodiviidakon seuranta-analytiikkapalvelun tuottaminen jäsenistölle sekä Energiateollisuus ry:n, Adato Energia Oy:n ja World Energy Councilin henkilöstölle.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (rekisteröidyn suostumus). 

Rekisteröidyt ovat henkilöitä, jotka ovat tilanneet palvelun.  

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. 

Käsiteltävät henkilötiedot koskevat seuraavia rekisteröityjen ryhmiä: 

  • Energiateollisuus ry:n henkilökunta
  • Adato Energia Oy:n henkilökunta
  • Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten henkilökunta
  • World Energy Councilin henkilökunta 

Rekisterin sisältämä tieto: 

  • Sähköpostiosoite
  • Tilattu mediaseuranta

5. Säännönmukaiset tietolähteet   

Rekisteröidyt henkilöt antavat itse tiedot sähköiseen tilausjärjestelmään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa alihankkijoillemme siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

8. Tietojen säilytys

Rekisterin henkilötietojen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan. Rekisteröidyt poistavat itse tietonsa peruuttaessaan palvelun tilauksen tai tiedot poistetaan käsittelyn tarkoituksen poistuessa, jos henkilö ei kuulu enää rekisteröityjen ryhmiin.   

9. Tarkastusoikeus   

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista  

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä  

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Taivalkosken ohitusratkaisu

Siirry takaisin sivun alkuun