Mitä olet etsimässä?

Visio ja tavoitetila

Energia-ala sitoutuu Suomen luonnon monimuotoisuuden edistämiseen niin, että vuoteen 2035 mennessä alan kokonaisvaikutus luontoon on nettopositiivinen. 

Visio ja tavoitteet ohjaavat luontotyötä 

Tavoitetilan vertailuvuotena käytetään vuotta 2022.​ Tämä visio ohjaa energiayhtiöiden työtä, joka on jaettu viideksi, painoarvoltaan saman suuruiseksi päätavoitteeksi. Kuhunkin päätavoitteeseen liittyy osatavoitteita.  Lisäksi tiekartassa esitetään toimintokohtaisia käytännön toimenpiteitä. Luontotyö on pitkäjänteistä ja jatkuvaa tekemistä. Työn vaikuttavuutta pyritään lisäämään ajan kuluessa. ​

1. Biodiversiteettitavoitteet ovat osa energiayritysten johtamista 

 • Jäsenyritysten johto osoittaa sitoutumisen biodiversiteettityöhön.​ 
 • Luontoarvot on sisällytetty yritysten vastuullisuusperiaatteisiin.​ 
 • Luontoarvot ovat osa yritysten strategiaa, politiikkaa, johtamis-, laatu- ja ympäristöjärjestelmiä tai toimintasuunnitelmia.​ 

​2. Biodiversiteettityötä tehdään systemaattisesti, läpinäkyvästi ja jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen 

 • Energia-alan tietotaso biodiversiteetistä ja sen hallinnasta on lisääntynyt aktiivisessa vuorovaikutuksessa tiedeyhteisön ja sidosryhmien kanssa sekä alan toimijoiden kouluttautumisen kautta.​ 
 • Yrityksillä on käytössä menetelmä biodiversiteettivaikutusten hallintaan, joka kattaa vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisen, mittaamisen ja seuraamisen.​ 
 • Energia-alan yritykset ovat asettaneet oman tavoitteensa alan yhteistä tavoitetta tukevaksi.   ​ 
 • Yritykset raportoivat julkisesti ja säännöllisesti biodiversiteettitoimistaan.​ 

3. Biodiversiteettiajattelu on valtavirtaistettu ja se huomioidaan kaikessa toiminnassa osana vihreää siirtymää

 • Energia-ala on tunnistanut luontokadon moniulotteisen merkityksen, mikä välittyy kaikissa keskusteluissa ja toimissa. 
 • Ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteita edistetään käsi kädessä huomioimalla molempien merkityksellisyys. 
 • Suorien vaikutusten lisäksi huomioidaan välilliset, kuten hankintojen kautta syntyvät biodiversiteettivaikutukset. 
 • Biodiversiteettityötä tehdään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
 • Asiakkaita kannustetaan energiasäästön tapaan myös toimiin biodiversiteetin hyväksi. 

4. Energia-ala myötävaikuttaa lajien ja luontotyyppien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseen sekä elinympäristöjen laadun parantamiseen 

 • Biodiversiteettinäkökulmat huomioidaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa.​ 
 • Alan investoinneissa ja toiminnassa noudatetaan mitigaatio- eli lieventämishierarkiaa. 
 • Ala tukee ekologisen kompensaation kehittämistä siten, että kompensaatio voidaan ottaa laajasti käyttöön luontoarvojen hyvittämisessä.​ 
 • Uhanalaisten ja erityisesti suojeltujen luontoarvojen lisäksi huomioidaan ei-suojellut elinympäristöt. 
 • Alalla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jo käyttöönotettuja alueita sekä huomioidaan ekologisten yhteyksien säilyminen. 

5. Energia-ala on mukana rakentamassa sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaista koko yhteiskuntaa läpäisevää ekologista siirtymää 

 • Energia-ala sitoutuu tavoitteeseen hyvinvoinnin ja talouden hyvän tilan saavuttamiseksi siten, että luonnonvarojen käyttö on kestävää.​ 
 • Ala tukee tavoitetta luonnon huomioivasta markkinaehtoisesta talousmallista.​ 
 • Biodiversiteettivaikutukset otetaan osaksi talouden kirjanpitoa. ​ 
 • Ala on huomioinut luontonäkökulman tuote- ja palvelutarjonnassaan.​ 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Myllypuron siltarumpu

Siirry takaisin sivun alkuun