Mitä olet etsimässä?

Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen liitostöiden pätevyysrekisteri

Henkilötietojen käsittely Energiateollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen liitostöihin pätevöityjen asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi 

Energiateollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n pätevyysrekisteri, koskien kaukojäähdytys- ja kaukolämpöasennusten liitostöitä. (”Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen liitostöihin pätevöityjen asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisteri”) 

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö 

Energiateollisuus ry (jäljempänä ET) (osoite Eteläranta 10, 00130 Helsinki, sähköposti office@energia.fi) on yhdessä Muoviteollisuus ry (Jäljempänä MT) (osoite Eteläranta 10, 00130 Helsinki, sähköpostiosoite info@plastics.fi) kanssa yhteisrekisterinpitäjä.

Rekisterin yhteyshenkilö ET:n osalta on Harri Hillamo, harri.hillamo@energia.fi ja puh. +358 50 440 9673.

MT määrittää itse, ketkä yhdistyksessä toimivat vastuu- ja yhteyshenkilönä sekä millaiset oikeudet heillä rekisterissä on. MT laatii oman selosteensa henkilötietojen käsittelytoimista oman toimintansa edellyttämässä laajuudessa.

ET:n ja MT:n keskinäisestä vastuunjaosta kerrotaan tarkemmin ET:n Kaukolämmön laadunvarmistuksen sivulla sekä MT:n Kaukolämpöjaoston sivulta löytyvästä vastuunjakotaulukossa.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Kaukojäähdytys- ja kaukolämpöjohtojen liitostöihin pätevöityjen asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisterin ylläpitäminen ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (rekisteröidyn suostumus). Rekisteröidyt ovat henkilöitä, jotka ovat suorittaneet vaadittavat liitostyö- ja/tai muovihitsauskoulutuksen sekä osoittaneet pätevyytensä ja haluavat nimensä ja pätevyystietonsa julkaistavaksi pätevyysrekisteriin.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot 

Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat:

·         Etunimi

·         Sukunimi

·         Syntymäaika

·         Todistukset suoritetusta koulutuksesta

·         Työllistävän yrityksen tiedot

·         Tieto ajantasaisesta liitostyökokemuksesta

·         Rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsittelyyn

 5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Yritykset hakevat omille asentajilleen pätevöimistä, yritys toimittaa henkilöiden tiedot MT:n palveluun. Rekisteröidyt henkilöt antavat suostumuksensa työnantajayritykselleen, joka pätevöintejä hakee ja yritys toimittaa hakemuksen liitteenä suostumuksenannon tiedoksi.  

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 Ei säännönmukaisia luovutuksia. 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Tietojen säilytys 

Rekisterin henkilötietoja säilytetään pätevyyden voimassaolon ajan ja 6 vuotta edellisen pätevöinnin rekisteröinnin voimassaolon päätyttyä. Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan vuosittain pätevyyden uusimisen yhteydessä. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.

9. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista lähettämällä tätä koskevan pyynnön osoitteeseen office@energia.fi.  

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään lähettämällä tätä koskevan pyynnön osoitteeseen office@energia.fi. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista. 

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Liite: Pätevyysrekisterin vastuunjakotaulukko, Energiateollisuus ry ja Muoviteollisuus ry

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Laitasaaren telaranta

Siirry takaisin sivun alkuun