Mitä olet etsimässä?

Valtiontuen suuntaviivat 

Vuoden 2021 lopussa komissio hyväksyi uudet valtiontukisäännöt ilmastolle, ympäristönsuojelulle ja energialle (Guidelines on State aid for Climate, Environmental protection and Energy, CEEAG).

Uusien sääntöjen on tarkoitus auttaa jäsenvaltioita tarjoamaan tarvittavaa tukea EU:n Green Dealin tavoitteiden saavuttamiseen. Säännöillä pyritään varmistamaan, että tuki suunnataan tehokkaasti sinne, missä se on tarpeen ilmaston- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi, ei vääristä kilpailua tai markkinoiden eheyttä sekä rajoittuu niihin toimenpiteisiin, mitkä ovat tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Valtiontuki uusien teknologioiden innovoinnille ja kehitykselle on tarpeellista. On tärkeä kehittää kaikkia mahdollisia teknologioita, joilla on mahdollista edesauttaa ilmastotavoitteiden saavuttamista. Sen vuoksi on oleellista, ettei mitään ilmastoneutraalia teknologiaa lähtökohtaisesti suljeta valtiontukimekanismien ulkopuolelle.   

Energiakriisin aikana tehtiin väliaikaisia muutoksia valtiontukiin 

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena syntynyt energiakriisi Euroopassa johti valtiontukisääntöjen tilapäisiin poikkeuksiin vuoden 2022 aikana. Tarkoituksena oli mahdollistaa energiahankkeiden nopea käynnistyminen tukimahdollisuuksia laajentamalla ja nopeuttamalla, kun energian saanti Venäjältä väheni rajusti. Myös maailmalla lisääntynyt kilpailu vähähiilisen energian teknologioista on lisännyt useissa Euroopan maissa haluja muuttaa valtiontukisääntöjä yhä sallivampaan suuntaan. Energiakriisin aikana tehtyjä valtiontukien sääntöjen väliaikaisia löysennyksiä on päätetty jatkaa vuoden 2025 loppuun saakka.  

Hyvä tietää valtiontuista 

Euroopan komissio valvoo EU:n jäsenvaltioiden myöntämiä valtiontukia. SEUT-sopimuksen 107 artiklan tarkoittamasta valtiontuesta on lähtökohtaisesti ilmoitettava ennakolta komissiolle, oli kyse sitten tukiohjelmista tai yksittäisistä tuista. Komissio tarkastelee tukien sopivuutta sisämarkkinoiden näkökulmasta, ja tukea voidaan myöntää vasta komission hyväksynnän jälkeen. Ilman komission hyväksyntää myönnetty tuki on laitonta valtiontukea ja se voidaan joutua perimään takaisin tuen saaneelta yritykseltä.  

Valtiontukisääntöjä täydentää yleinen ryhmäpoikkeusasetus (General Block Exemption Regulation, GBER), joka määrittelee ehdot, joiden puitteissa jäsenvaltiot voivat toteuttaa valtiontukitoimenpiteitä niistä etukäteen komissiolle ilmoittamatta. Tukiohjelmasta tai tuesta tulee kuitenkin toimittaa yhteenveto komissiolle voimaantulon jälkeen. 

Vähämerkityksellinen tuki (ns. de minimis -tuki) on katsottu määrältään niin pieneksi, että se ei vääristä kilpailua, joten siitä ei tarvitse tehdä ilmoitusta tai raportointia komissiolle. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 340 7716

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Hirvenniemen alueen kehittämishanke

Siirry takaisin sivun alkuun