Mitä olet etsimässä?

Energiantuotannon ympäristövaikutukset

Energiantuotannosta aiheutuu ympäristövaikutuksia. Niitä syntyy tuotantoketjun eri vaiheissa eli polttoaineiden hankinnassa, jalostuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa, varsinaisessa energian tuotantoprosessissa sekä jätteiden käsittelyssä.

Energiantuotantoon liittyviä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa ilmastonmuutos, happamoituminen, vesistöihin kohdistuvat vaikutukset sekä jätteiden syntyminen. Ympäristövaikutuksia pyritään aktiivisesti vähentämään.

Monet lait ja asetukset ohjaavat energiantuotantoa

Ympäristönsuojelulain tavoitteena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta. Lisäksi laissa määritellään ympäristöluvan ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta.

Päästökauppalain tarkoituksena on edistää kasvihuonepäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Päästökauppalailla pannaan täytäntöön EY:n päästökauppadirektiivi ja sen mukainen EU:n sisäinen päästökauppa.

Rakentamista koskee maankäyttö- ja rakennuslaki, ja laki ympäristövaikutusten arvioinnista velvoittaa puolestaan tekemään ympäristönvaikutusten arvioinnin (YVA) suurimmista hankkeista.

Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja vesirakentamista, ja jätelaki ja asetus jätehuoltoa ja jätteiden hyötykäyttöä.

Sähkön alkuperä ja ympäristövaikutukset

Kaikille sähköasiakkaille annetaan tietoa sähkön alkuperästä ja ympäristövaikutuksista. Sähkön myyjien pitää lain mukaan ilmoittaa sähkölaskuissa tietoja, jotka koskevat niiden myymän sähkön energialähteitä.

Sähkönmyyjän on ilmoitettava vähintään kerran vuodessa sähkön loppukäyttäjälle annettavissa sähkölaskuissa kunkin energialähteen osuus loppukäyttäjän sähkönmyyntisopimuksen mukaisesti ostamasta sähköstä. Energialähteiden lisäksi myyjän on annettava tietoja hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden määrästä. Nämä tiedot löytyvät useimmiten myyjän www-sivuilta.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 381 6131

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Järvilohi- ja taimenkannan elvyttäminen Lieksanjoella

Siirry takaisin sivun alkuun