Mitä olet etsimässä?

Metsäenergia  

Uusiutuva metsäenergia mahdollistaa erityisesti lämmöntuotannon irtautumisen fossiilisista polttoaineista. 

Puuperäisten polttoaineiden rooli on merkittävä kaukolämmön tuotannossa, mutta niillä tuotetaan myös sähköä yhteistuotantolaitoksissa. Metsäteollisuuden sivutuotteilla ja tähteillä tuotetaan energiaa teollisuuden omiin tarpeisiin ja usein samalla myös yhdyskuntiin. Puupolttoaineiden suuri merkitys energiantuotannon uusituvana polttoaineena säilyy ja jopa kasvaa tulevaisuudessa, vaikka polttoon perustuva tuotanto yleisesti vähenee. 

Luontovaikutukset 

 • Suomen metsissä ei kasvateta erikseen energiapuuta. Energian tuotannossa hyödynnetään metsänhoidon ja hakkuiden sekä saha- ja metsäteollisuuden sivutuotetta.​ 
 • Metsäbiomassan käytön vaikutuksia määrittävät ensisijaisesti metsänhoidolliset ratkaisut. Energia-ala voi vaikuttaa metsissä tapahtuvaan toimintaan hankintaketjujen kautta. ​ 
 • Vaikutuksia liittyy myös polttoaineen kuljetuksiin ja välivarastointiin. Puuta myös tuodaan Suomeen muualta.​ 
Suomen metsissä ei kasvateta erikseen energiapuuta. Energian tuotannossa hyödynnetään metsänhoidon ja hakkuiden sekä saha- ja metsäteollisuuden sivutuotetta. 

Biodiversiteetin edistämiseksi:​ 

 • Metsäpolttoaineiden hankintamenettelyillä ja -sopimuksilla vaikutetaan kestävän metsätalouden toimintatapojen kehittymiseen ja vahvistumiseen. Energia-alan metsäpolttoaineiden hankintasuositus kehottaa noudattamaan yleisiä luonnon huomioivia metsänhoitotapoja. Suositusta käytetään yrityksissä aktiivisesti​ ja se päivitetään tarvittaessa. ​ 
 • Metsänhoidonsuosituksia ja sertifikaatteja kehitetään yhteistyössä metsäalan kanssa, jotta luonnon monimuotoisuus huomioidaan jatkossa nykyistä paremmin.  ​ 
 • Suosituksissa huomioidaan mm. arvokkaiden alueiden turvaaminen, lahopuun lisääminen, lehtipuiden säästäminen ja puuston monilajisuuden suosiminen, metsän ikärakenteen monipuolistuminen, kantojen käytön välttäminen, hakkuutähteiden osittainen jättäminen metsään, ojituksen vähentäminen sekä korjuuvaurioiden minimointi.​ 
 • Nuoren metsän hoitoon tarvittavien resurssien riittävyyttä tuetaan. Hoidolla voidaan kasvattaa metsien hiilensidontaa ja samalla parantaa puupolttoaineiden saatavuutta.​​ 
 • Luontovaikutukset huomioidaan läpi koko puupolttoaineiden toimitusketjujen sisältäen kuljetukset, varastoinnin ja haketuksen. Toimitusketjujen kehittäminen ja tehostaminen turvaa myös puupolttoaineiden energiankäytön jatkuvuuden sekä huolto- ja toimitusvarmuuden.   ​ 
 • Polttolaitosten energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti prosessin optimoinnilla, tuotannon joustavuuden lisäämisellä sekä esimerkiksi savukaasujen lämmöntalteenotolla. ​ 
 • Polttolaitosten tuhkia pyritään hyödyntämään täysimääräisesti joko lannoitteena tai maarakentamisessa.​ 
 • Laitosalueilla biodiversiteettiä voidaan lisätä alueen pienillä toimilla. Päällystettyjen ja hoidettujen nurmikkoalueiden sijaan suositaan biodiversiteetiltään rikkaampia niittyjä ja ketoja sekä pienialaisia metsiköitä ja kosteikkoja. Toteutetaan toimia vieraslajien ja niiden elinympäristöjen rajoittamiseksi.​ 
 • Puupolttoaineisiin kohdistuvaa kasvavaa kysyntäpainetta vähennetään edistämällä poltolle vaihtoehtoisten kaukolämmön tuotantotapojen kehittymistä ja investointimahdollisuuksia.​​ 

Suositukset ja ohjeet

Julkaisut

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Karoliina Muukkonen

Asiantuntija

Energiantuotanto

Karoliina Muukkonen

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 331 4747

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Selvitykset ja tutkimukset

Smolttisydän -pilotti

Siirry takaisin sivun alkuun