Mitä olet etsimässä?

Vastuullisuusteemat

Tutustu energia-alan vastuullisuuslinjausten kuuteen teemaan.

Teema 1: Hiilineutraalin energiajärjestelmän perusta on valettu

Hiilineutraali energiajärjestelmä on tärkein yksittäinen ratkaisu ilmastokriisiin. Energia-alan oma hiilijalanjälki supistuu entisestään ja kädenjälki kasvaa, kun toimialamme auttaa myös muuta yhteiskuntaa saavuttamaan hiilineutraaliuden. Energiayhtiöt mahdollistavat esimerkiksi liikenteen ja teollisuuden päästöjen merkittävän vähentämisen.

Piirroskuva energijärjestelmästä, jossa keskellä salamalla kuvioitu paristo josta lähtee yhteyksiä logistiikkaa kuvaaviin liikennevälineisiin ja tehtaaseen.

Suomen sähköntuotanto on jo yli 90 prosenttisesti fossiilivapaata. Töitä on vielä tehtävä sen eteen, että myös kaukolämmöntuotanto olisi vapaa ilmastopäästöistä. Senkin päästöt on jo puolitettu kymmenessä vuodessa, ja yhtiöt etsivät uusia ratkaisuja päästöjen pienentämiseksi edelleen.

Vielä ei täysin tiedetä, miten hiilineutraali energiajärjestelmä toimii kokonaisuutena. Järjestelmä on pitkälti sääriippuvainen ja perustuu vaihtelevaan uusiutuvan energian tuotantoon. Se haastaa koko alaamme löytämään uusia ratkaisuja esimerkiksi energian jakeluun, varastointiin, älykkäisiin ratkaisuihin ja kysyntä- ja tuotantojoustoihin sekä sektori-integraatioon eli teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen kytkeytymiseen toisiinsa sähkö-, lämpö- ja kaasuverkkojen kautta.

Energia-alan yhteiset linjaukset:

 • Energian tuotanto ja jakelu on Suomessa lähes hiilineutraalia 2030-luvun alussa.
 • Muutosmatka perustuu energia-alan vähähiilisyyden tiekarttaan ja etenee selvästi alkuperäistä aikataulua nopeammin. Päivitetyn arvion mukaan esimerkiksi kaukolämmön päästöt laskevat 90 prosenttia vuoteen 2035 mennessä vuoden 2018 tasosta.
 • Tuemme muun yhteiskunnan hiilineutraalisuutta kasvattamalla sähköntuotantoa tulevina vuosikymmeninä noin 50 prosentilla. Yhteiskunnan sähköistymisen mahdollistavat vahvat ja joustavat sähköverkot. 

Teema 2: Energiayritykset turvaavat talouden toimintaympäristön

Toiminta- ja huoltovarma energiajärjestelmä on teollisuuden ja muun yhteiskunnan toiminnan sekä hyvinvoinnin perusedellytys. Suomessa on yksi maailman toimivimmista energiajärjestelmistä. Energiayhtiöt pitävät tästä kiinni samalla, kun siirrymme hiilineutraaliin energiajärjestelmään. Huoltovarmuuden merkitys on noussut entisestään Venäjän aloittaman sodan vuoksi. 

piirroskuva kottikärryistä joiden sisällä on energiaverkko.

Kun energia-alaan investoidaan, investoidaan koko Suomen houkuttelevuuteen. Suomessa on tarjolla puhdasta ja hinnaltaan kilpailukykyistä energiaa sitä tarvitsevalle teollisuudelle ja palveluille.

 Markkinaehtoinen kilpailu ja sen tuottama tuotto omistajille turvaavat järjestelmän toimivuutta. Ennustettava tuotto on erityisen tärkeä energiayhtiöiden vastuullisille omistajille.

Energia-alan yhteiset linjaukset:

 • Energiayhtiöt turvaavat luotettavan ja toimintavarman kaukolämmön- ja sähkönjakelun energiamurroksessa.
 • Energia-ala investoi vuosittain miljardeja euroja uusiin teknologioihin, energiaverkkoihin ja tuotantoon. Tällä edistämme siirtymää pois fossiilisista energianlähteistä kaikkialla Suomessa.

Teema 3: Ilmastohaaste ratkaistaan luonnon monimuotoisuus huomioiden

lmastohaaste tulee ratkaista luontoarvot huomioiden. Energia-alalla on sekä suoria, välillisiä että epäsuoria vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Toimialamme merkittävimmät luontovaikutukset syntyvät tuotantolaitosten ja jakeluverkostojen rakentamisen sekä energiantuotannon vaikutuksista alueiden maankäyttöön ja luonnonvaroihin. Luontovaikutuksia syntyy niin vesivoimasta, tuulivoimasta kuin polttamiseen perustuvasta energiantuotannosta. Lisäksi luontovaikutuksia aiheutuu muun muassa hankintojen myötä sekä ilmastonmuutosta kiihdyttävän fossiilisen energian tuotannon kautta.

Piirroskuva energiantuotannosta ja luonnosta.

Energia-ala mahdollistaa tehokkaan kiertotalouden puhtaalla tuotannolla, älykkäillä ratkaisuilla ja uusilla teknologioilla. Kiertotalous on keskeinen ratkaisu myös luontokadon torjunnassa. Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä muun muassa hyödyntämällä muualla yhteiskunnassa syntyvää hukkaenergiaa, tuottamalla energiaa yhteiskunnan jätteistä ja sivuvirroista sekä mahdollistamalla energia-alalla syntyvien jätteiden käytön uusiomateriaaleina

Energia-alan yhteiset linjaukset:

 • Olemme sitoutuneet biodiversiteettitiekartassa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen niin, että vuoteen 2035 mennessä alan kokonaisvaikutus on nettopositiivinen​. Tavoitteenamme on etsiä keinot, joilla alan luontovaikutukset minimoidaan ja jäljelle jäävät vaikutukset kompensoidaan.
 • Mahdollistamme muun yhteiskunnan hukkalämpöjen, jätteiden ja sivuvirtojen sekä polttoon perustumattomien ratkaisujen hyödyntämisen lämmöntuotannossa laskemalla kaukolämpöverkossa kulkevan veden lämpötilaa.

Teema 4: Energia-alan vastuullisuutta kehitetään etunojassa avoimen vuoropuhelun kautta

Vastuullinen energia-ala tehdään yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Alamme on vahvasti säänneltyä, ja meillä on merkittäviä vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. Siksi vuoropuhelu päätöksentekijöiden ja viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden sekä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa on erittäin tärkeää. 

Piirroskuva laulavasta linnusta ja puhekuplista

Energiateollisuus ry suosittelee alan yrityksiä kehittämään vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti ja tunnistamaan sekä hallitsemaan toimitusketjujen ihmisoikeuksiin ja ympäristövastuullisuuteen 
liittyvät kysymykset.  Energiayhtiöt noudattavat alan toimintaa sääteleviä lakeja, säädöksiä ja määräyksiä sekä kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Energiateollisuus ry kannustaa alan yrityksiä johtamaan ja parantamaan vastuullisuuttaan suunnitelmallisesti, raportoimaan kehityksestä läpinäkyvästi ja huolehtimaan määräystenmukaisuudesta (compliance) kaikissa tilanteissa.

Energia-alan yhteinen linjaus:

 • Olemme sitoutuneet avoimeen vuoropuheluun niin asiakkaiden, henkilöstön, päättäjien, tutkijoiden, elinkeinoelämän kuin kansalaisjärjestöjen kanssa.

Teema 5: Asiakkaat otetaan mukaan energiamarkkinoille

Jokainen suomalainen käyttää energiaa päivittäin. Kuluttajat myös haluavat yhä enemmän tietoa energiaan liittyvistä asioista. Hyvällä ja luotettavalla asiakaspalvelulla varmistamme, että asiakkaiden energiantarpeet tulevat täytetyiksi ja että kaikki löytävät itselleen sopivimmat energiaratkaisut.

Siirtymä pois fossiilisista energialähteistä vaikuttaa energian hintaan ja saatavuuteen. Vaikutukset kohdistuvateri ihmisryhmiin epätasa-arvoisesti. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että siirtymä olisi reilu ja mahdollinen kaikille asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

Piirroskuva energian virtaamisesta eri tuottajien ja käyttäjien välillä.

Energiatehokkuus on helpoin, edullisin ja ympäristöystävällisin tapa vähentää päästöjä ja lisätä Suomen energiaomavaraisuutta. Alamme yritykset tukevat asiakkaiden energiatehokkuutta muun muassa vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla, neuvonnalla ja viestinnällä. Uusien älykkäiden palveluiden avulla asiakkaat voivat tehostaa omaa energiankäyttöään sekä vähentää sen kustannuksia ja päästöjä.

Tulevaisuudessa energiantuotanto on yhä hajautetumpaa ja sääriippuvaisempaa, kun uusiutuvan tuuli- ja aurinkoenergian rooli kasvaa. Säästä johtuvien tuotannon vaihteluiden myötä asiakkaan rooli energiamarkkinoilla voi muuttua kuluttajasta myös energian tuottajaksi, varastoijaksi ja käytön optimoijaksi.

Energia-alan yhteiset linjaukset:

 • Mahdollistamme omalta osaltamme yritys-, yksityis- ja yhteisöasiakkaiden aktiivisen osallistumisen energiamarkkinoille.
 • Pyrimme tunnistamaan oman roolimme sosiaalisesti oikeudenmukaisen energiamurroksen toteuttamisessa.

Teema 6: Vastuullinen työnantajuus on energiamurroksen edellytys

Energia-ala on merkittävä työllistäjä Suomessa. Henkilöstön työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää koko alamme menestykselle. Suhtaudumme vakavasti työturvallisuuden työnantajavelvoitteiden täyttämiseen. Alan yrityksissä noudatetaan yhdessä sovittua Nolla tapaturmaa- tavoitetta.

Siirtymä uuteen, puhtaaseen ja älykkääseen energiajärjestelmään vaatii täysin uudenlaista osaamista. Hiilineutraaliin energiajärjestelmään siirtyminen tarkoittaa osalle henkilöstöä äkillistä rakennemuutosta. Siksi energia-alan yritysten on tuettava henkilöstön osaamisen kehittymistä ja koulutusta. Osaavan työvoiman turvaaminen on energiamurroksen onnistumisen edellytys.

Piirroskuva kolmesta ihmishahmosta.

Energiamurroksen toteuttamiseksi tarvitsemme parhaat tekijät. Energiayhtiöiden on tärkeää huolehtia osaamisen ja tekijöiden moninaisuudesta ja inklusiivisen työelämän edistämisestä. Yli 70 prosenttia alan yrityksistä on jo tehnyt toimia edistääkseen sukupuolten välistä tasa-arvoa. Silti naisten osuus suomalaisissa energia-alan yrityksissä on yhä vain noin 24 prosenttia. Olemme sitoutuneet tasa-arvon edistämiseen alalla, ja pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että yhä enemmän naisia kouluttautuu teknisille aloille.

Energia-alan yhteiset linjaukset:

 • Tavoitteenamme on vuoteen 2030 mennessä lisätä naisten osuutta alalla ja edistää naisten etenemistä kaikissa henkilöstöryhmissä.
 • Tuemme alan kehittämistä entistä inklusiivisemmaksi niin, että tasa-arvotyössä huomioidaan laajemmin eri vähemmistöryhmät.
 • Energiateollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen Nolla tapaturmaa-tavoitteen kautta.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Hanna Ekman

Johtaja

Yhteiskuntasuhteet ja viestintä

Hanna Ekman

Johtaja

Yhteiskuntasuhteet ja viestintä

+358 50 4090 935

Hanna-Kaisa Hämäläinen

Viestinnän asiantuntija

Yhteiskuntasuhteet ja viestintä

Hanna-Kaisa Hämäläinen

Viestinnän asiantuntija

Yhteiskuntasuhteet ja viestintä

+358 50 320 9737

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Muu

Kokkosnivan peruskorjaus

Siirry takaisin sivun alkuun