Mitä olet etsimässä?

Ympäristö- ja vastuullisuuslain­säädäntö

Ympäristöpolitiikan tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, saastumattomuus sekä kiertotalouden edistäminen. Energia-alan yhtiöiden investoinneissa ja toiminnassa kannetaan vastuuta asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Monet lait ja asetukset ohjaavat energiantuotannon ympäristövaikutuksia. Lainsäädännöllä rajoitetaan päästöjä. Luontoarvoja turvataan suojelua ja ennallistamista koskevalla sääntelyllä. Vesistöjen ja ilmanlaadun sekä jatkossa myös maaperän laadulle on asetettu tavoitteet. Kemikaaleja ja jätehuoltoa koskee mittava lainsäädäntö.

Ympäristönsuojelun toteutumista turvataan YVA-, lupa- ja kaavoitusmenettelyillä. Menettelyiden sujuvoittamiseksi on laadittu vihreän siirtymän hankkeiden etusijalaki ja ”yhden luukun” -menettelylakeja. 

Hallitusohjelman mukaan kuluvan hallituskauden aikana toteutetaan valtion ympäristöviranomaisten uudelleenorganisointi, alueidenkäyttölain kokonaisuudistus, vesienhoitoa koskeva lainsäädännön päivitys ja vesilakiuudistus. Lisäksi täytäntöön pannaan EU:n ympäristölainsäädäntöä, kuten ympäristöluvitusta koskeva teollisuuspäästödirektiivi.  

Vastuullisuuslainsäädäntö velvoittaa yrityksiä tunnistamaan, vähentämään ja raportoimaan oman toimintansa haitallisia ympäristö-, sosiaalisia sekä taloudellisia ja hallinnollisia vaikutuksia. Lisäksi on huolehdittava näiden asioiden huomioonottamisesta toimitusketjuissa.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Selvitykset ja tutkimukset

Sateenvarjo III -tutkimushanke

Siirry takaisin sivun alkuun