Mitä olet etsimässä?

Lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta

Suomi avasi sähkömarkkinansa kilpailulle ensimmäisten valtioiden joukossa, ja tällä hetkellä maassamme on eräs maailman vapaimmista ja kehittyneimmistä sähkömarkkinoista. Suomessa sähkö- ja maakaasuverkkotoiminta on tiukasti säänneltyä, kun taas kaukolämpötoiminta perustuu kilpailuun.

Sääntelyn tavoitteena kohtuulliset hinnat ja luotettava sähköntoimitus

Sääntely vaikuttaa kaikkiin sähkö- ja maakaasuverkon toimijoihin. Käyttäjille sääntelyn tehtävänä on varmistaa kohtuulliset hinnat ja hyvälaatuinen energiantoimitus. Yhteiskunnan kannalta tähdätään luotettavaan energiajärjestelmään ja kohtuullisiin kustannuksiin. Verkkoyhtiöiden omistajille taas halutaan taata kohtuullinen tuotto verkkoon sijoitetulle pääomalle. Verkkoyhtiölle sääntely lupaa vakaan ja ennustettavan liiketoimintaympäristön sekä riittävät tulot verkkojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Kokonaisvastuu Suomen energia-alan sääntelyn valmistelusta on työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). Ministeriö vastaa elinkeinopolitiikan asiantuntijaorganisaationa yritysten toimintaedellytyksistä, kansalaisten aseman turvaamisesta markkinoilla ja valtion yritysomaisuuden hoidosta. Sähkön- ja maakaasunjakelua sekä osin myös kaukolämmön jakelua valvovat viranomaiset ovat Energiavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Energiavirasto valvoo sähkö- ja maakaasumarkkinalainsäädännön toteutumista ja edistää markkinoiden toimintaa. Sääntely tapahtuu määräämällä verkkoyhtiöille kohtuullinen tuotto ja edellyttämällä yhtiöiltä verkon ylläpitämistä ja kehittämistä. Lisäksi verkkoyhtiöiden edellytetään tehostavan toimintaansa ja alentavan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Käytännössä virasto määrittää verkkoyhtiöiden liikevaihdolle ylärajan.

Lainsäädännön tavoitteena on, että energiaverkkoja rakennetaan, huolletaan ja käytetään niin, ettei siitä aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimii TEM:n alla ja pyrkii lisäämään talouden tehokkuutta seuraamalla esimerkiksi energian hinnoittelua. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on turvata kuluttajien taloudellinen, terveydellinen ja oikeudellinen asema sekä toteuttaa kuluttajapolitiikkaa myös energian osalta. Verkkojen turvallisuuden valvonta on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) vastuulla. Lainsäädännön tavoitteena on, että energiaverkkoja rakennetaan, huolletaan ja käytetään niin, ettei siitä aiheudu vaaraa kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Lisäksi TEM:n alaisena toimiva Huoltovarmuuskeskus turvaa poikkeusolojen varalta yhteiskunnan välttämättömiä taloudellisia toimintoja.

Euroopan unionilla on voimakas rooli energiapolitiikan ohjauksessa. Komission tavoitteena on lisätä kilpailua, edistää Euroopan yhteisten energiamarkkinoiden toteutumista ja parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti energiamarkkinoille. Kilpailun kautta saavutetun tehokkuuden lisäksi energian huoltovarmuuden parantaminen on EU:n energiapolitiikassa keskeisellä sijalla. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Kulttuuriperintö

Oulu- ja Emäjoen luettelointi- ja digitointihankkeet

Siirry takaisin sivun alkuun