Mitä olet etsimässä?

Energiaverkot

Vahvat energiaverkot ovat hiilineutraalin energiajärjestelmän mahdollistajia.

Sähkön siirto- ja jakeluverkkojen rooli kasvaa uusiutuvan tuotannon mahdollistajana sekä yhteiskunnan sähköistyessä. Sähkölinjoja rakennetaan lisää ja toisaalta jakeluverkkoa siirretään ilmajohdoista maaperässä kulkeviksi kaapeleiksi.​ 

Kaupunkeihin sijoittuvat kaukolämpö- ja jäähdytysputkistot tarjoavat tehokkaan ja puhtaan lämmitysjärjestelmän. Maa- ja biokaasun tai vedyn siirtoputkistot mahdollistavat energian tehokkaan siirtämisen. 

Luontovaikutukset 

 • Suuret sähkönsiirto- ja kaasuputkilinjat tarvitsevat metsäisessä maastossa leveän puuttoman johtokatu- tai varoalueen. Maankäytön muutokset voivat aiheuttaa elinympäristöjen pirstaloitumista ja ekologisten käytävien katkeamista. Yhtenäisen metsäisen alueen katkeaminen vaikeuttaa puita hyödyntävien lajien, kuten liito-oravan liikkumista. ​ 
 • Toisaalta avoimilla linjoilla voivat viihtyä avointa elinympäristöä suosivat lajit. Johtokaduilla voi myös olla eläimiä suojaavaa pensasmaista tiheikköä. ​ 
 • Avoimet linjat voivat toimia vieraslajien leviämiskäytävinä. Linnut voivat törmätä ilmajohtoihin. ​ 
 • Sähköjohtojen kaapelointi ja linjojen uudelleen sijoittaminen esimerkiksi teiden varsille vapauttavat alueita toiseen käyttöön.​ 
 • Kaapeloinnin ja putkiston kaivaustyöt vaikuttavat maaperään ja kasvillisuuden säilymiseen alueella. ​ 
Vahvat sähköverkot ovat edellytys yhteiskunnan sähköistymiselle. 

Biodiversiteetin edistämiseksi: 

 • Luontoarvot selvitetään ja huomioidaan mahdollisimman aikaisessa suunnittelun vaiheessa. ​ 
 • Linjojen aiheuttaman elinympäristöjen pirstaloitumisen vähentämiseksi linjat sijoitetaan tai siirretään ensisijaisesti olemassa oleville johto- ja varoalueille tai muille heikentyneille tai jo käyttöön otetuille aluille kuten teiden ja muun pitkittäisen infran varsille.​ 
 • Johto- ja varoalueen toimet: ​ 
  • Tehdään alueen biodiversiteettiä lisääviä toimia yhteistyössä maanomistajien kanssa. Avoimille alueille sopivia arvokkaita elinympäristöjä ovat niityt ja kedot, paahdeympäristöt, perinneympäristöt ja kosteikot.
  • Kunnossapidossa huomioidaan haittojen minimointi ja monimuotoisuuden ylläpito. Esimerkiksi reunapuuhakkuissa voidaan lisätä lahopuun määrää. Kunnossapidon toteuttajia ohjeistetaan toimimaan oikein.
  • Liito-oravan liikkumisen mahdollistavia hyppypuita voidaan  toteuttaa.​ 
  • Ilmajohtoihin laitetaan tarvittaessa lintujen törmäämisen estäviä huomiomerkkejä.​ 
  • Huomioidaan vieraslajien leviämisen estäminen.​ 
  • Alueita hyödynnetään myös retkeily-, pyöräily- ja hiihtoreitteihin turvallisuusnäkökulmat huomioiden.  

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 440 9673

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Tutkimus

Oulujärven lokkilintuselvitys

Siirry takaisin sivun alkuun