Mitä olet etsimässä?

Muu polttoon perustuva tuotanto  

Energiantuotanto fossiilisilla polttoaineilla vähenee merkittävästi. ​

Kivihiilen käyttö päättyy pian. ​ Pidemmällä aikajänteellä myös turpeen energiakäyttö loppuu.​ Maakaasua ja fossiilisia öljyjä käytetään pidempään. ​ Biokaasu ja -öljy voivat korvata fossiilisia polttoaineita. Jätteenpoltolla on keskeinen rooli kaukolämmön tuotannossa. ​ 

Luontovaikutukset​ 

 • Polttoon perustuvalla energiantuotannolla on laitosten maankäyttöön ja rakentamiseen liittyviä biodiversiteettivaikutuksia. Kaikkien polttoaineiden kuljettamiseen ja siirtämiseen liittyy ympäristö- ja luontovaikutuksia.​ 
 • Polttoaineiden tuotantoon energiantuottajalla ei useimmiten ole suoraa vaikutusmahdollisuutta. Kivihiilen, maakaasun ja fossiilisen öljyn tuotannosta aiheutuu merkittäviä vaikutuksia tuotantomaassa. ​ 
 • Biokaasun ja -öljyn tuotannon merkittävimmätn vaikutukset liittyvät käytettyihin raaka-aineisiin. Biokaasuprosessissa muodostuvien jäännösjakeiden käyttö mahdollistaa ravinteiden tehokkaan kierrätyksen.​ 
 • Jätehuollon osana jätteenpolton merkittävimmät vaikutukset ovat positiivisia. Jätteiden kaatopaikkasijoittamisen vähentymisen kautta jätteenpoltto vähentää  ympäristöpäästöjä ja edistää biodiversiteetin turvaamista.  ​ 
Laitosalueilla biodiversiteettiä voidaan lisätä suosimalla niittyjä ja ketoja. 

Biodiversiteetin edistämiseksi: 

 • Polttoaineiden hankintamenettelyillä ja -sopimuksilla sekä polttoainetoimittajien auditoinneilla vaikutetaan kestävien tuotantotapojen kehittymiseen.​ 
 • Polttolaitosten energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti prosessin optimoinnilla ja tuotannon joustavuuden lisäämisellä. ​ 
 • Biokaasun ja -öljyn tuotannon raaka-aineina käytetään muun toiminnan ohessa syntyviä syötteitä, jotka eivät kelpaa ruoantuotantoon.​ 
 • Jätteenpolttoa toteutetaan yhteistyössä jätehuollon muiden toimijoiden kanssa siten, että jätehierarkia toteutuu mahdollisimman tehokkaasti. Jätteenpolttolaitoksissa käsitellään uusio- tai kierrätyskäyttöön päätymätöntä materiaalia ja poistetaan materiaalikierrosta haitallisia aineita ottaen samalla vapautuva energia hyötykäyttöön. ​ 
 • Jätepolttoaineen metallit erotetaan tehokkaasti ja ohjataan hyötykäyttöön. Tuhkalle ja kuonalle etsitään hyötykäyttökohteita tutkimus- ja kehitysyhteistyön kautta.​ 
 • Laitosalueilla biodiversiteettiä voidaan lisätä alueen pienillä toimilla. Päällystettyjen ja hoidettujen nurmikkoalueiden sijaan suositaan biodiversiteetiltään rikkaampia niittyjä ja ketoja sekä pienialaisia metsiköitä ja kosteikkoja. Toteutetaan toimia vieraslajien ja niiden elinympäristöjen rajoittamiseksi.​ 
 • Teollisuuslaitosalueilla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös esimerkiksi aurinkoenergiaa.​ 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

+358 50 301 1870

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Säännöstely

Kuusinkijoen säännöstelyn muutos ja ohijuoksutus

Siirry takaisin sivun alkuun