Mitä olet etsimässä?

Kestävä rahoitus

Kestävässä rahoituksessa on kyse EU:n lainsäädäntöhankkeesta, jolla pyritään ohjaamaan pääomavirtoja kestävämpiin sijoituksiin. Yksi energia-alan kannalta keskeisimmistä kestävän rahoituksen toimenpiteistä liittyy yhtenäisen EU:n luokitusjärjestelmään eli taksonomiaan.

Taksonomia määrittää taloudellisten toimintojen ympäristökestävyyden yhtenäisesti EU:n alueella sekä ne alat, joilla kestävillä investoinneilla on eniten vaikutusta. Taloudellinen toiminta katsotaan ympäristön kannalta kestäväksi, mikäli se edistää merkittävästi yhtä tai useampaa asetettua ympäristötavoitetta (6 kpl) eikä se aiheuta huomattavaa haittaa muille ympäristötavoitteille. Näin rahoitussektorin voimavarat pyritään valjastamaan tukemaan siirtymää kohti kestävää yhteiskuntaa.

Kaikki kestävät energiantuotantomuodot mukaan  

Taksonomian merkitys kasvaa koko ajan. Taksonomian kriteerejä tullaan todennäköisesti hyödyntämään yksityisen sektorin lisäksi yhä enenevissä määrin myös julkisella sektorilla, kuten EU:n rahoitusohjelmissa, valtiontuen suuntaviivoissa ja muussa EU:n lainsäädännössä. 

Energiateollisuus näkee, että EU taksonomian keskeinen tarkoitus on tukea siirtymää kohti ilmastoneutraalia Eurooppaa. Jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, taksonomian tulee olla teknologianeutraali ja lukea kestävän rahoituksen piiriin kaikki teknologiat, jotka edesauttavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Lainsäädännön tulee olla pitkäjänteistä ja ennustettavaa, jotta voidaan saavuttaa menestyksekäs taloudellinen ja teollinen siirtymä pitkän aikavälin kestävyyteen. Näin ollen, taksonomiassa ei tule luoda ristiriitaista tai päällekkäistä lainsäädäntöä jo olemassa olevan sektorikohtaisen lainsäädännön kanssa. Lainsäädännön ja standardien jatkuva tarkistus johtaa investointiepävarmuuteen, mikä todennäköisesti hidastaa kestävien toimintojen rahoitusvajeen poistamiseksi tarvittavia sijoituspäätöksiä.  

Missä mennään?  

Komission säädösesitys taksonomian ilmastokriteereistä astui voimaan loppuvuodesta 2021. Lisäksi komissio antoi ydinvoiman ja maakaasun kestävyyskriteereistä erillisen delegoidun säädöksen, joka hyväksyttiin heinäkuussa 2022.  

Komission taksonomian tiedonantovelvoitteita koskeva delegoitu säädös astui voimaan vuoden 2022 alusta. Taksonomian tiedonantovelvoitteiden soveltamisala on osittain sidoksissa kestävyysraportointidirektiiviin (Corporate Sustainability Reporting Directive). Kestävyyskriteerit taksonomian lopuille ympäristötavoitteille on määrä viimeistellä vuoden 2023 aikana ja astua voimaan vuoden 2024 alussa. Viimeisteltävät ympäristökriteerit ovat jaettu neljään eri kategoriaan: biodiversiteettiin, saastumisen ehkäisemiseen, meriin/pohjavesiin ja kiertotalouden edistämiseen.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 340 7716

Janne Kauppi

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Janne Kauppi

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 478 7415

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Isohaaran kalateiden kehittämishankkeet

Siirry takaisin sivun alkuun