Mitä olet etsimässä?

Varastot

Energiavarastoilla on tärkeä rooli energiajärjestelmän joustavuudessa ja tasapainottamisessa. Varastointi parantaa järjestelmän tehokkuutta.

Sähkön varastointiin voidaan käyttää erilaisia akkuratkaisuja. Litiumakut ovat yleistyneet suuren kokoluokan sähkövarastojen myötä Suomessa. Ne soveltuvat parhaiten lyhyemmän aikavälin varastointiin ja sähköjärjestelmän nopeaan tasapainottamiseen. Myös veden pumppuvoimalaitokset ovat tärkeä keino sähkön varastointiin, litiumakkuja pidemmän aikavälin toiminnassa ja sähköjärjestelmän hitaammassa tasapainottamisessa. Sähköä voidaan varastoida myös lämpöenergiana.​

Kaukolämpöä voidaan varastoida eri mittakaavan varastoissa. Varasto voi toimia päivä-, viikko- tai kausivarastona. Lämpövarastoilla on suuri merkitys kaukolämpöjärjestelmän joustossa. Niiden avulla mahdollistetaan vaihtelevien energialähteiden ja sähkön varastoiminen lämpöenergiana. Pienemmät lämpövarastot ovat usein erilaisia säiliövarastoja. Isomman mittakaavan lämmön varastointi voidaan toteuttaa suurissa maanalaisissa luolatiloissa. Tällöin maanpäälliset rakenteet ovat yleensä pieniä.

Luontovaikutukset 

  • Sähköakkujärjestelmien merkittävin biodiversiteettivaikutus on välillisesti niiden tarvitsemien maamineraalien louhinnan, erityisesti kaivostoiminnan maankäytölle aiheuttamat vaikutukset.
  • Pumppuvoimalaitokset vaativat maaperän ja luontoalueiden muokkausta, mutta toisaalta niiden avulla voidaan parantaa olemassa olevan vesivoiman säätökykyä, parhaimmillaan ympäristöhaittoja vähentäen.
  • Isomman mittakaavan lämpövarastojen luolatilojen rakentamisen suurin vaikutus on maaperän ja kallion louhinta ja sen aiheuttamat muutokset maaperässä ja mahdollisesti pohjaveden laadussa ja virtauksessa.

Biodiversiteetin edistämiseksi:​ 

  • Sähköakut ja pienemmän mittaluokan lämpövarastot sijoitetaan pääsääntöisesti jo olemassa oleville teollisuus- ja laitosalueille. Sähköakut voidaan sijoittaa myös sähköverkkojen yhteyteen.​ 
  • Sähköakut kierrätetään elinkaaren päättyessä.​ 
  • Lämmön varastointiin voidaan hyödyntää olemassa olevia, esimerkiksi aiemmin öljyvarastoina toimineita tiloja, jolloin biodiversiteettivaikutukset rajautuvat hyvin vähäisiksi.​ 
  • Uusia maanalaisia luolastoja ei sijoiteta pohjavesialueelle.​ 
  • Luolastojen rakentamisessa syntyvien maa- ja kiviaineismassojen välivarastointi suunnitellaan siten, että varastointipaikan sijoittamisessa huomioidaan luontoarvot sekä kuljetusten minimointi. Maa- ja kiviaines hyödynnetään tehokkaasti. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Tuukka Heikkilä

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 828 1570

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Fyysinen rakenne tai tekninen ratkaisu

Imatran kaupunkipuro

Siirry takaisin sivun alkuun