Mitä olet etsimässä?

Tilastokyselyiden yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittely Energiateollisuus ry:n tilastokyselyiden yhteystietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1.  Rekisterin nimi  

Rekisterin nimi on Energiateollisuus ry:n tilastokyselyiden yhteystietorekisteri. 

2.  Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö  

Rekisterinpitäjä on Energiateollisuus ry (jäljempänä ET)  (osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti office@energia.fi). Rekisterin yhteyshenkilö ET:ssä on Jonna Pasi (jonna.pasi@energia.fi puh. 044 510 6238)  

3.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste  

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään seuraavien sähkö- ja kaukolämpötilastokyselyiden toteuttamiseksi: 

• sähkön kuukausitilasto
• sähkön tuotanto- ja käyttötilasto 
• sähkön keskeytystilasto 
• SF 6 tilasto 

• kaukolämmön vuositilasto
• kaukolämmön kuukausitilasto 
• kaukolämmön hintatilasto
• kaukojäähdytyksen vuositilasto 

• kaukolämmön keskeytystilasto
• kaukolämpöjohtojen rakentamiskustannukset
• käyttötaloudelliset tunnusluvut
• kaukolämpöjohtojen vauriot 

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tilastokyselyiden toteuttamisen hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys ET:een tilastotietoa tuottavien yritysten yhteyshenkilönä.  

4.  Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot  

Rekisteröidyt ovat tilastotietoa tuottavien yritysten nimeämiä yhteyshenkilöitä ja yritysten vastuuhenkilöitä. 

Rekisteri sisältää tilastoihin vastaajien nimet ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero) yritysten vastuuhenkilöiden nimet.

5.  Säännönmukaiset tietolähteet  

Tilastoyhteyshenkilöiden tiedot saadaan pääsääntöisesti yrityksiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen. Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään lisäksi yritysten verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä. 

6.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Sähkö- ja kaukolämmön vuositilastojen osalta henkilötietoja luovutetaan Tilastokeskukselle, muutoin ei säännönmukaisia luovutuksia.     

7.  Tietojen siirto  EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

8.  Tietojen säilytys  

Säilytetään kaksi vuotta kyselyn toteuttamisesta. Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.  

9. Tarkastusoikeus   

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista lähettämällä tätä koskevan pyynnön osoitteeseen office@energia.fi.

10.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään lähettämällä tätä koskevan pyynnön osoitteeseen office@energia.fi. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista. 

11.  Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  

12.  Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Säännöstely

Lokan ja Porttipahdan järvien säännöstelyn kehittäminen

Siirry takaisin sivun alkuun