Mitä olet etsimässä?

Vesivoima 

Uusiutuvalla vesivoimalla on merkittävä rooli sähköntuotannossa ja energiajärjestelmän tasapainottamisessa.​

Hyvien säätöominaisuuksiensa ansiosta vesivoimalla on tärkeä rooli sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamisessa sekä vuorokausitasolla että hetkellisesti. Vesivoima osaltaan mahdollistaa vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian osuuden lisäämisen. 

Luontovaikutukset  

 • Vesivoimapatojen rakentaminen on muuttanut ​virtavesien elinympäristöjä merkittävästi. Patojen seurauksena vaelluskalojen kulku on estynyt ja lisääntymisalueet vähentyneet.​ 
 • Toiminnan aikaisen säännöstelyn ja virtaamamuutosten kautta vesivoima vaikuttaa kalaston lisäksi ekosysteemeihin laajemminkin ylä- ja alapuolisilla alueilla.​ 
 • Vesivoimalla vähennetään tulvahaittoja. Muutokset tulvissa vaikuttavat ranta-alueiden elinympäristöihin. ​ 
 • Vesivoimalla toteutetulla säännöstelyllä hillitään vedenkorkeuden vaihteluita, mikä hyödyttää ​vesistön virkistyskäyttöä.​ 

Biodiversiteetin edistämiseksi:  

 • ET sitoutuu sidosryhmien kanssa yhteisesti määriteltävään kestävään vesivoimantuotantoon huomioiden vesivoiman toimintaedellytykset ja vesistöjen luontotyyppien luontoarvot kokonaisuutena.​ 
 • Toteutetaan ET:n vaelluskalasuunnitelma, jonka tavoitteena on vaelluskalojen lisääntymisen mahdollistaminen suurimmassa osassa rakennettuja vesistöjä.​ 
 • Vaelluskalojen kulkua parantavat toimet suunnitellaan​ 
  • laitos- ja vesistökohtaisesti eri toimijoiden välisessä yhteistyössä painottaen etenemistä meri-/järvialueelta kohti lisääntymisalueita​ 
  • teknologianeutraalisuus-periaatteella kustannustehokkaimman hyödyn saavuttamiseksi; hankkeiden suunnittelussa tarkastellaan luonnonmukaiset ja tekniset uomat ja niiden yhdistelmät sekä muut tekniset ratkaisut; ratkaisut nähdään toisiaan täydentävinä​ 
 • Säännöstelykäytäntöjä kehitetään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.​ 
 • Ympäristövirtaamia otetaan käyttöön niissä kohteissa, joissa virtaamilla saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä aiheuttamatta merkittävää haittaa vesivoimantuotannolle.​ 
 • Ekosysteemeihin, eliöstön kulkuun ja istutettujen kalojen elinvoimaisuuteen liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön panostetaan parhaiden ratkaisujen löytymiseksi; toteutetuista hankkeista jaetaan tietoa avoimesti​ 
 • Vesivoimalaitosten sähköntuotannon tehostamistoimia toteutetaan määrätietoisesti ja laitosten yhteyteen suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös sähkönvarastointiratkaisuja​ 
 • Energia-ala tukee käyttötarkoituksensa menettäneiden rakenteiden ja muiden vaellusesteiden vapaaehtoista poistoa niissä vesistökohteissa, joissa on edellytyksiä merkittävien vaelluskalakantojen kotiutukselle, elvyttämiselle tai suojelulle. ​ 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Luhtaniemen vesistöalueen kunnostus ja veneranta

Siirry takaisin sivun alkuun