Mitä olet etsimässä?

Energiauutisten tilaajarekisteri

Henkilötietojen käsittely Energiauutisten sähköisen uutiskirjeen asiakasrekisteri

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

1. Rekisterin nimi

Energiauutisten sähköisen uutiskirjeen asiakasrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö                      

Rekisterinpitäjä on Energiateollisuus ry (jäljempänä ET)

(osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti office@energia.fi)

Rekisterin yhteyshenkilö Energiateollisuudessa on toimituspäällikkö Petri Sallinen (petri.sallinen@energia.fi, p. +358 50 548 1113).   
                

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste                 

Sähköisen uutiskirjeen tilausten ja sähköpostitusten hoito.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (rekisteröidyn suostumus). Rekisteröidyt ovat henkilöitä, jotka ovat tilanneet Energiauutisten sähköisen uutiskirjeen.  

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää Energiauutisten uutiskirjeen tilanneiden henkilötietoja.

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • sähköpostiosoite
  • tieto sähköpostien avaamisesta ja niissä olevien linkkien klikkaamisesta
  • tieto peruutusilmoituksesta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet                    

Rekisteröidyn henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään hänen tilatessaan sähköisen uutiskirjeen rekisterinpitäjän verkkosivuilta.

6. Säännönmukaiset tietojen vastaanottajat                         

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterinpitäjän tytäryhtiölle Adato Energia Oy:lle.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle    

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Tietojen säilytys                   

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi. Rekisterin henkilötietoja tarkistetaan säännöllisesti. Uutiskirjeen peruneiden henkilötiedot poistetaan viivytyksettä.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista  

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä                    

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle                   

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Siirry takaisin sivun alkuun