Mitä olet etsimässä?

Brysselin sidosryhmätietorekisteri

Henkilötietojen käsittely Energiateollisuus ry:n Brysselin sidosryhmätietorekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä  

1.  Rekisterin nimi 

Rekisterin nimi on Energiateollisuus ry:n Brysselin sidosryhmätietorekisteri

2.  Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä on Energiateollisuus ry (jäljempänä ET) (osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti office@energia.fi). 

Rekisterin yhteyshenkilö ET:ssä on Antti Kohopää, antti.kohopaa@energia.fi, puh. +32 483 858 818

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään: 

• ET:n yhteydenpitoon toiminnan kannalta tarpeellisiin sidosryhmiin sekä 
• ET:n Brysselin tilaisuuksien kutsulistana.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys ET:een joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

4.  Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot  

Rekisteri sisältää ET:n toiminnan kannalta tarpeellisten Brysselin sidosryhmähenkilöiden tietoja.

Rekisterissä käsitellään kohdassa 3 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin:

  • Etu- ja sukunimi 
  • Organisaatio
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite).

5.  Säännönmukaiset tietolähteet  

Tietojen lähteenä ja tietojen päivittämisessä käytetään sidosryhmien verkkosivuja sekä yritys- ja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavia viranomaisia ja yrityksiä.  

6.  Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Mikäli kyseessä on yhteistyössä järjestetty tapahtuma, ET luovuttaa henkilötietoja tapahtuman järjestämiseen osallistuville tahoille.

7.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

8.  Tietojen säilytys  

Rekisterin henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan.  

9. Tarkastusoikeus    

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöltä.

10.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelynrajoittamista   

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään.  

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista. 

11.  Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.  

12.  Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Kulttuuriperintö

Lieksankosken voimalaitoksen julkisivun peruskorjaus

Siirry takaisin sivun alkuun