Päästökauppa on hyvä keino toteuttaa ilmastotavoitteita

Suurin osa energia-alan kasvihuonekaasupäästöistä on EU:n päästökaupan piirissä. Energiateollisuus toivoo päästökaupalle keskeistä ja vahvaa jatkoroolia ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Energiateollisuuden mielestä päästökauppa on markkinaehtoisena ja teknologianeutraalina ohjauskeinona kustannustehokas ja yrityksille selkeä. Asetettu päästökiintiö varmistaa, että ilmastotavoitteet saavutetaan, kun taas mahdollisuus käydä kauppaa päästöoikeuksilla pitää kustannukset kohtuullisina.

Päästökaupan piirissä olevien toimintojen kuten sähkön- ja kaukolämmöntuotannon (pl. pienimuotoinen kaukolämpö) päästöjen kokonaismäärä EU:ssa on ennalta sovittu, eikä siksi näiden alojen kansallisella vero- tai muulla ohjauksella saavuteta ilmastohyötyjä. Muut ohjauskeinot, kuten tuet, tulisikin kohdistaa päästökaupan ulkopuolelle.  Päästökaupan piirissä tehtävien päästövähennysten kustannusten kohtuullisuudesta voidaan sen sijaan huolehtia tukemalla kustannustehokkaiden ratkaisujen syntyä – panostamalla teknologian kehitykseen, kaupallistamiseen ja demohankkeisiin.

Päästökauppa sopii ohjauskeinona hyvin yhteen Euroopan tavoitteleman yhteisen energiamarkkinan kanssa. Yhdessä ne ovat keinoja tarjota yhteiskunnalle kohtuuhintaista ja vähäpäästöistä energiaa. Päästökaupan vahvistaminen edellyttää, että asetetaan selkeästi ohjaavat päästötavoitteet, jotka kunnianhimon tasoltaan perustuvat pitkän aikavälin kansainvälisiin ilmastositoumuksiin. Lisäksi ohjausvaikutuksen aikaansaaminen edellyttää, ettei suurta osaa päästövähennyksistä enää jatkossa rahoiteta muuta kautta.

EU:n päästökauppaa voitaisiim myös laajentaa kattamaan kaukolämpöä suurempi osa lämmityssektorista. Eurooppalaisittain kiinteistökohtainen lämmitys on merkittävä päästölähde, jonka osalta kannusteet päästöjen vähentämiseen ovat eri jäsenmaissa vaihtelevia ja puutteellisiakin. Päästökauppa voisi myös järkeistää koko lämmityssektorin päästövähennyksiä.

Aiheesta muualla