Mitä olet etsimässä?

Lausunto järjestelyistä sähkön tukkumarkkinan toiminnantukemiseksi ja suojausmahdollisuuksien parantamiseksi

ET pitää Fingridin ehdotusta kannatettavana. Eurooppalaisten ja Pohjoismaisten sähkömarkkinan yhtenäisyyden edistäminen on kannatettava tavoite. Yhtenäisemmät sähkömarkkinat ja laajasti markkinoiden käytettävissä oleva siirtokapasiteetti tasoittavat sähkön hintavaihteluita, parantavat toimitusvarmuutta sekä mahdollistavat uuden tuotannon ja kysynnän laajemman integroimisen verkkoon.

ET kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja toteamme kantanamme seuraavaa.

ET pitää Fingridin ehdotusta kannatettavana. Eurooppalaisten ja Pohjoismaisten sähkömarkkinan yhtenäisyyden edistäminen on kannatettava tavoite. Yhtenäisemmät sähkömarkkinat ja laajasti markkinoiden käytettävissä oleva siirtokapasiteetti tasoittavat sähkön hintavaihteluita, parantavat toimitusvarmuutta sekä mahdollistavat uuden tuotannon ja kysynnän laajemman integroimisen verkkoon.

Fingrid mainitsee perusteludokumentissaan, että seuraava FCA-asetuksen 30(8) artiklan mukainen viranomaisarviointi suojausmahdollisuuksien riittävyydestä tehdään viimeistään vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Edellinen arviointi perustuu ennen vuotta 2021 vallinneeseen markkinatilanteeseen. Pohjoismainen ja Suomalainen sähkömarkkina on kokenut kuitenkin isoja muutoksia edellisen arvioinnin jälkeen ja tilanne on korjaantumassa markkinaehtoisesti. Tuotannon ja kulutuksen epätasapaino on korjaantunut, minkä lisäksi pohjoismaiset johdannaismarkkinat kokevat muutoksen uuden toimijan (EEX) markkinalle tulemisen myötä. Lisäksi Nord Pool on kertonut pohtivansa omien tuotteiden tuomista pohjoismaisille finanssimarkkinoille. ET yhtyy Fingridin näkemykseen, että seuraavassa, vuonna 2025 suoritettavassa viranomaisarvioinnissa, voidaan huomioida paremmin vuoden 2020 jälkeen tapahtuneet markkinamuutokset. Tuoreempi viranomaisarviointi vastaisi myös paremmin mahdollista ja todellista tarvetta suojausmahdollisuuksien parantamiseksi.

On totta, että useamman toimijan läsnäolo voi jakaa markkinan likviditeettiä yksittäisten tuotteiden välillä, mutta tästä huolimatta kilpailu johdannaismarkkinoilla on mahdollistettava jatkossakin. Usein parhaiten pärjäävät tuotteet, jotka vastaavat markkinatoimijoiden tarpeita ja heikommin tarpeet täyttävät tuotteet häviävät vähitellen markkinalta. On pidettävä huolta siitä, että uusien toimijoiden markkinalle tuloa ei estetä sillä, että toisen toimijan tuotteita tuetaan (esimerkiksi EPAD-coupling), mikä vääristäisi kilpailua ja loisi markkinalle epäreilun kilpailuasetelman.

Alla yksityiskohtaisemmat kommentit Fingridin ehdotuksen osakokonaisuuksiin.

  1. Fingrid rakentaa ja ottaa käyttöön yhdessä Ruotsin siirtoverkonhaltijan kanssa kolmannen 400 kV vaihtosähköjohdon FI-SE1 välillä.

Yhteisten eurooppalaisten sähkön sisämarkkinoiden integraation syventäminen ja nopeuttaminen uusien rajat ylittävien siirtoyhteyksien kautta on kannatettavaa. Uuden lisäkapasiteetin rakentaminen Suomen ja Pohjois-Ruotsin välille ja siirtokapasiteetin laaja hyödyntäminen kaventaa alueiden välisiä hintaeroja ja sitä kautta parantaa suojausmahdollisuuksia sekä mahdollistaa resurssien tehokkaamman ja optimaalisemman käytön ja parantaa sähkön toimitusvarmuutta.

Uuden vaihtosähköyhteyden lisäksi ET kannattaa Aurora Line 2 toteutuksen vauhdittamista sekä Suomen ja SE3 välisen siirtoyhteyden kapasiteetin täysimittaista antamista markkinoiden käytettäväksi molempiin suuntiin.

2. CACM-asetuksen ja FCA-asetuksen mukaisessa koordinoidussa kapasiteetinlaskennassa FI-SE1 ja FI-SE3 tarjousalueiden rajat kuuluvat Nordic CCR:ään. TSOt ottavat käyttöön yhdessä muiden pohjoismaisten siirtoverkonhaltijoiden kanssa siirtoverkon käyttöä tehostavat CACM-asetuksen artiklan 20 ja FCA-asetuksen artiklan 10 mukaiset FB laskentamenetelmät FI-SE1 ja FI-SE3 tarjousalueiden välisten siirtokapasiteettien laskentaan.

ET lähetti 1.2.2024 Energiavirastolle kantapaperin flow based kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönotosta. ET toivoo, että ennen flow based kapasiteetinlaskentamenetelmän käyttöönottamista kantapaperissa esiin nostetut asiat on huomioitu ja niihin on esitetty toimivia ratkaisuja.

Tähän mennessä flow basedin toteutetut rinnakkaisajot ovat olleet osittain kokeiluluontoisia, ja niihin on tehty suuria muutoksia. Lisäksi päivän sisäiseen kaupankäyntiin ei ole osoitettu olevan toimivaa menetelmää. Rinnakkaisajojen tarkoituksena ei tulisi olla mallin kehittäminen vaan ensisijaisena tarkoituksena tulisi olla sen toimivuuden osoittaminen, ja että tulokset ovat järkeviä, ennustettavissa sekä perustuu riittävän todenmukaisiin parametreihin. Ennen käyttöönottoa tulisi suorittaa laskentoja riittävän pitkään, esimerkiksi 6 kuukautta, toimivalla mallilla.

ET pitää hyvänä, että TSO:t ovat reagoineet alan esittämiin huoliin, ja esimerkiksi 6 kuukauden testijakso toimivalla päivänsisäisen kaupankäynnin järjestelyllä on askel oikeaan suuntaan.

3. TSOt edistävät Ål-Link tasasähköyhteyden (tasasähköyhteys manner-Suomen ja Ahvenanmaan välillä) siirtokapasiteetin ottamista mukaan FI-SE3 tarjousalueiden väliseen siirtokapasiteettiin vuorokausimarkkinoiden eurooppalaisessa markkinakytkennässä.

On kaikkien etu, että sähkön siirtoyhteydet ovat laajasti markkinoiden käytettävissä. Tähän peilaten ET kannattaa Ål-link tasasähköyhteyden ottamista mukaan FI-SE3 tarjousalueiden väliseen siirtokapasiteettiin.

4. Fingrid edistää FI tarjousalueen säilymistä nykyisellään muun muassa investoimalla FI tarjousalueen sisäiseen siirtoverkkoon rakentamalla Järvilinja-siirtojohdon Vaalan ja Joroisten välille sekä uuden siirtoyhteyden Petäjäskosken ja Nuojuankankaan välille. Nämä investoinnit vähentävät riskiä rakenteellisten sisäisten pullonkaulojen syntymisestä ja tukevat suojausmarkkinoiden toimivuutta FI tarjousalueella. Mahdollisten FI tarjousalueen sisäisten pullonkaulojen aiheuttamaa markkinahaittaa voidaan pienentää ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyllä FI tarjousalueen sisällä, mikäli kohtuuhintaisia resursseja on käytettävissä.

ET kannattaa tavoitetta pitää Suomen tarjousalue yhtenä tarjousalueena vahvistamalla kantaverkkoa. Vahva kantaverkko mahdollistaa uuden tuotannon ja kulutuksen kasvattamisen lisäksi resurssien optimaalisen ja kustannustehokkaan käyttämisen, sillä sähkö voidaan siirtää kulutuksen luo sieltä, missä se voidaan tuottaa kustannustehokkaimmin.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kauppi

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Janne Kauppi

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 478 7415

Siirry takaisin sivun alkuun