Mitä olet etsimässä?

Uudet energiateknologiat – yhteenveto polttamisen vaihtoehdoista – ÅF-Consult Oy 2019

Tarve ilmastopäästöjen vähentämiseen on siirtänyt poliittisen keskustelun kaikkeen polttamalla tuotettuun energiaan, ja kiinnostus polttamalla tuotetun lämmön ja sähkön korvaamiseen muilla tuotantotavoilla on lisääntynyt.

ÅF:n [nyk. AFRY] laatima selvitys muodostaa yleiskuvan
ratkaisuista, joilla polttamiseen perustuvaa energiantuotantoa voidaan vähentää
sekä sähkön että lämmön tuotannossa. Selvitys kokoaa tietoa potentiaalisista
teknologioista, niiden kehityksestä, kustannuksista ja soveltuvuudesta
erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tässä selvityksessä tarkastellut vaihtoehdot
ovat lämpöpumput, geoterminen lämpö, aurinkoenergia, energiavarastot ja
kysyntäjousto. Koska selvitys käsittelee sekä sähkön että lämmön tuotantoa, on
aurinkoenergiasta tarkasteltu sekä aurinkolämpöratkaisuja että
aurinkosähköpaneeleja. Vastaavasti varastoinnissa ja kysyntäjoustossa on
tarkasteltu sekä sähköön että lämpöön liittyviä ratkaisuja. Tuulivoima ja
ydinvoima (ml. SMR) on rajattu selvityksen ulkopuolelle.

Selvityksessä tarkastelluilla teknologioilla on erilaisia
mahdollisia rooleja tulevaisuuden energiajärjestelmässä ja ne kaikki voivat
tarjota erilaisia osaratkaisuja polttamisen vähentämiseksi. Osaa käytetään
lämmön pohjakuorman tuotannossa, osaa taas tasapainottamaan sähkön ja lämmön
tuotannon ja kulutuksen välisiä eroja sekä mahdollistamaan joustamattomien
uusiutuvien energiantuotantomuotojen laajempi hyödyntäminen
energiajärjestelmässä. Esimerkiksi energiavarastojen ja kysyntäjouston rooli on
mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden mahdollisimman laaja hyödyntäminen
niin sähkön kuin kaukolämmön tuotannossa. Kunkin teknologian tuleva rooli riippuu
myös muiden teknologioiden yleistymisestä.

Selvityksen rahoitti Ympäristöpooli.

Lataa ZETPOLF_uudet_tekniikat_ja_polttaminen_loppuraportti (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun