Mitä olet etsimässä?

Kiinteiden biopolttoaineiden tuhkien laatu – VTT 2022

Kiinteiden biopolttoaineiden osuus kattiloiden polttoainejakaumassa kasvaa kivihiilin ja turpeen käytön vähentyessä. Erilaisten puupolttoaineiden suuri osuus vaikuttaa tuhkan laatuun ja hyötykäyttökelpoisuuteen. VTT selvitti biopolttoaineiden käytön vaikutuksia tuhkan laatuun ja mahdollisuuksia tuhkan laadunhallintaan.

Tutkimus suoritettiin analysoimalla tuhka-analyysitietoja
noin 20:ltä polttolaitokselta. Tuhkien hyötykäyttökelpoisuutta arvioitiin
maarakennusta, lannoitekäyttöä ja kaatopaikkakelpoisuutta koskevien säädösten
pohjalta. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa polttoaineiden ja niiden
osuuksien, kattilatekniikan sekä polton lisäaineiden vaikutusta muodostuvien
tuhkien laatuun.

Sulfaattien liukoisuus on merkittävin tuhkien
maarakennuskäyttöä rajoittava tekijä. Tuhkan sulfaattien liukoisuus kasvaa puun
polttoaineosuuden kasvaessa. Tämä johtuu puupolttoaineiden korkeammasta
kaliumpitoisuudesta ja matalammasta tuhkapitoisuudesta turpeeseen nähden,
jolloin tuhkaan muodostuu liukoista kaliumsulfaattia. Sulfaatteja liukenee
eniten leijukerrospolton lentotuhkista. Tuhkista liukenee myös molybdeeniä,
kromia, klorideja ja seleeniä. Ratkaisuna sulfaattien liukoisuushaasteisiin
pohdittiin polton lisäaineiden käyttöä. Tunnetuimpien lisäaineiden käyttöön
liittyy erilaisia haasteita.

Käyttöä lannoitevalmisteena rajoittaa yleisimmin raja-arvoa
suurempi kadmiumin tai arseenin pitoisuus, mutta myös lyijy- ja
sinkkipitoisuudet. Nämä raskasmetallit ovat poltossa helposti höyrystyviä ja
konsentroituvat voimakkaasti lentotuhkaan. Lannoitekäyttö edellyttää tarkkaa
polttoaineiden ja tuhkan laadun seurantaa.

Tutkimusta rahoitti ympäristöpooli.

Lataa VTT-CR-00704-22_signed (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun