Mitä olet etsimässä?

Kiertotalous ja sen esteet energia-alalla – Pöyry Management Consulting Oy 2019

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja globaalien kestävyyshaasteiden ratkaiseminen edellyttävät siirtymistä lineaarisesta talousmallista kiertotalouden mukaiseen talousmalliin, jossa sekä energia että materiaalien ja tuotteiden arvo säilyvät arvoketjuissa mahdollisimman pitkään.

Energia-alalla
kiertotalous on jo osa nykyisiä toimintamalleja, mutta siirtyminen
hiilineutraaliin kiertotalousyhteiskuntaan edellyttää toimialojen ja
toimijoiden entistä tiiviimpää yhteistyötä ja kytkentää toisiinsa. Tässä
energia-ala toimii osana muiden toimialojen kiertotalousmalleja ja on
kiertotalousyhteiskunnan mahdollistaja.

Selvityksen tavoitteena
oli selkeyttää energia-alan roolia osana laajempaa kiertotalousyhteiskuntaa
sekä tuoda esiin merkittävimpiä esteitä tai haasteita kiertotalouden
toteutumiselle energiasektorin toimijoiden näkökulmasta. Selvityksessä esitellään
myös esimerkkejä alan nykyisistä kiertotalouden toimintamalleista, joiden
avulla energia-alalla toimivat yritykset voivat jäsentää oman toiminnan
suhdetta kiertotalouteen ja roolia osana laajempia kiertotalouden järjestelmiä.

Energia-alalla on tärkeä
rooli kiertotalousyhteiskunnassa ja sen mahdollistamisessa. Selvityksessä
tunnistettiin systeemitason optimointi, uudet teknologiat, osaaminen ja
toimintamallit, omistajuus- ja liiketoimintamallit, kumppanuudet ja yhteistyö,
sekä tiedon hyödyntäminen keskeisinä kiertotalouden mahdollistamisen
osa-alueina ja keinoina.

Laajamittainen, aito
kiertotalous ei voi kuitenkaan toteutua, mikäli toimijat tekevät päätöksiä toisistaan
erillään ja vain omista lähtökohdistaan. Kiertotalouden edistämiseksi tarvitaan
toimialojen tiivistä yhteistyötä sekä ennen kaikkea yhteistä ymmärrystä ja
visiota kiertotalouden välttämättömyydestä tulevaisuuden yhteiskuntarakenteen
pohjana. Selvityksessä tunnistettiin myös monia muita kiertotalouden esteitä
energia-alalla kuten sääntelyn pirstaleisuus, yritysten osaaminen ja
kompetenssit liittyen kiertotaloutta mahdollistavien uusien teknologioiden ja
digitaalisten työkalujen käyttöön, liiketoimintojen siiloutuminen ja
toimintatapoihin ja –malleihin liittyvät rajoitteet, resurssien rajallisuus sekä
yrityksissä että mm. lainsäätäjien ja viranomaistahojen osalta, sekä tiedon
hyödyntämiseen liittyvät esteet.

Selvityksen rahoitti
Ympäristöpooli.

Lataa Kiertotalous_ja_sen_esteet_energia-alalla_ESITYS_2019 (PDF) Lataa ET_kiertotalouden_esteet_energia-alalla_RAPORTTI_2019 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Siirry takaisin sivun alkuun