Mitä olet etsimässä?

Kaukolämmön CO2-päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina – Bionova 2013

Energiateollisuuden ympäristötutkimuspooli on teettänyt Bionova Oy:llä selvityksen kaukolämmön CO2-päästöjen laskentamenetelmistä. Selvitystä ohjasi laaja sidosryhmäpaneeli.

Raportissa on käyty läpi kaukolämmön päästölaskennan erityispiirteitä ja avaintekijöitä. Energian CO2-päästöt kiinnostavat sekä kuluttajia että muita sidosryhmiä. Koska kaukolämmön hiilidioksidipäästöille voidaan saada hyvinkin erilaisia arvoja riippuen arvioinnissa käytetyistä menetelmistä, on menetelmien ymmärtäminen ja oikean ja käyttötarkoitukseen sopivan arviointimenetelmän valinta erityisen tärkeää. Väärän arviointimenetelmän käyttäminen päätöksenteon tukena voi johtaa päästöjen vähenemiseen kohdekiinteistössä, mutta päästöjen kasvuun muualla.

Yhteistuotannon käsittely ja päästöjen jakaminen sähkön ja lämmön kesken ovat laskennan olennaisimpia tekijöitä. Tuloksiin vaikuttavat myös mm. laskennan rajaus, suorien tai kerrannaisvaikutusten huomiointi, laskennan aikajänne sekä käytetyt polttoaineiden päästö- tai primäärienergiakertoimet. Yhteistuotannon päästölaskennassa välilliset vaikutukset sähkömarkkinoiden kautta voivat olla merkittävät. Menetelmät huomioivat ne eri tavalla.

Kaukolämmön asiakkaat ja viranomaiset käyttävät energian CO2-päästöjä entistä useammin päätöksenteon tukena sekä yksittäisten kohteiden että kaavaratkaisujen arvioimisessa. Tavanomaisia kysymyksiä, joihin mittareilla pyritään vastaamaan ovat mm. asiakkaan käyttämän kaukolämmön nykyinen päästötaso, lämmitystapavalinnan päästövaikutus sekä kaavoitusvaihtoehtojen energiaratkaisujen vaikutus CO2-päästöihin.

Tässä raportissa tarkempaan tarkasteluun valittiin kolme laskentamenetelmää, jotka ovat EN 15316-4-5, hyödynjakomenetelmä ja Suomen Ilmastopaneelin käyttämä menetelmä. Menetelmiä testattiin kolmella eri kaukolämpöjärjestelmällä: Helsingin Energian kaukolämpöverkossa, Fortumin Keski-Uusimaan verkossa sekä Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpöverkossa. Laskentamenetelmät antoivat selvästi toisistaan poikkeavia tuloksia. Kuitenkin jokaisella menetelmällä on perustelunsa ja käyttökohteensa. Selvityksessä arvioitiin eri menetelmien ymmärrettävyyttä, toimivuutta, ennustettavuutta ja luotettavuutta. Selvityksessä ei annettu suosituksia tietyn menetelmän käytöstä, vaan sen tarkoitus on antaa yrityksille ja asiakkaille tietoa laskentamenetelmien valinnasta ja tulosten tulkinnasta.

Yritysten tulee voida valita päästöjen laskentamenetelmät vapaasti, koska eri kohteissa ja tilanteissa on perusteltua käyttää eri menetelmiä. Menetelmävalinnan perustelut tulee kuitenkin tuntea ja niistä on voitava kertoa myös lukuarvoja tahoillaan hyödyntäville sidosryhmille. Erityisen tarkkana viestinnässä on oltava, jos samassa kohteessa käytetään eri tarkoituksiin eri menetelmiä.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa Kaukolammon_paastojen_laskentamenetelmat_RAPORTTI_20130829 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun