Mitä olet etsimässä?

Energiantuotantohankkeiden lupamenettelyiden sujuvoittaminen – Ramboll Finland Oy 2013

ET teetätti edunvalvonnan tueksi hankkeen, jossa selvitettiin energiantuotantohankkeiden kaavoitus-, YVA- ja lupamenettelyiden merkittävimmät pullonkaulat sekä etsittiin mahdollisuuksia ja keinoja menettelyiden sujuvoittamiseksi. Tarkasteltujen sujuvoittamiskeinojen raamin muodostivat EU:n sitova lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset, joiden puitteissa työssä etsittiin sekä lainsäädännöllisiä että hallinnon toimintatapoihin ja menettelyihin liittyviä sujuvoittamiskeinoja. Työssä tarkasteltiin menettelyiden sisäisiä sekä eri menettelyiden ajalliseen, sisällölliseen sekä hallinnolliseen yhteensovittamiseen ja yhdistämiseen liittyviä näkökulmia. Loppuraportti on pyydettäessä saatavissa ET:ltä.

Hankkeessa löydettiin lukuisia menettelyiden sisäisiä lyhyellä aikavälillä toteutettavissa olevia sujuvoittamiskeinoja. Menettelyiden yhteensovittamiseen ja yhdistämiseen liittyvät rakenteelliset uudistukset, jotka loisivat nykyisestä viranomais- ja sektorilainsäädäntölähtöisestä järjestelmästä enemmän hankelähtöisemmän, eivät kuitenkaan ole toteutettavissa lyhyellä aikavälillä. 

Hankkeen toteutti kokonaisuudessaan Ramboll Finland Oy Ympäristöpoolin rahoituksella. Työtä ohjasi ET:n ympäristölainsäädännön uudistamista seuraava YSL-työryhmä. Loppuraportti on pyydettäessä saatavissa ET:ltä. 

Luvitusmenettelyiden sujuvoittaminen keskeinen tavoite

ET:n tavoitteena on taata investointihankkeisiin liittyvien hallinnollisten menettelyiden ennustettavuus, selkeys, suoraviivaisuus, sujuvuus ja nopeus. Tavoite on kirjattu myös nykyiseen hallitusohjelmaan, mutta käytännössä kehitys ei ole ollut merkittävää. Menettelyiden sujuvoittaminen on ajankohtaista myös ympäristölainsäädännön uudistuksen sekä yleisen hallinnollisen taakan keventämistavoitteen ja investointiesteiden poistamistavoitteen johdosta. Tavoite on kirjattu myös tänä syksynä valmisteltuun hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan.

ET pyrkii edunvalvonnassa sekä nopeasti saavutettaviin pienempiin tuloksiin että toisaalta pidemmällä aikavälillä koko järjestelmän sujuvoittamiseen yhdessä EK:n kanssa. Pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi sujuvoittamistarve tulee saada kirjatuksi seuraavaan hallitusohjelmaan.

Luvitusmenettelyt hidastavat ja estävät investointeja

Uusiin energiantuotantolaitoksiin sekä mm. turvetuotanto- ja tuhkan läjitysalueisiin tarvittavien hallinnollisten kaavoitus-, YVA- ja lupamenettelyiden läpivienti vie parhaimmillaankin vuosia. Lainvoimaisen, toiminnan aloittamisen sallivan luvan saamiseen liittyvä kokonaisaikataulu ei ole ennakoitavissa. Erillisten menettelyiden sisältövaatimukset ovat laajentuneet ja ovat huomattavilta osin päällekkäisiä. Samaa hanketta käsittelee lukuisia menettelykohtaisesti toimivaltaisia viranomaisia. Lisäksi kukin menettely käsittää omat kuulemis- ja valitusmenettelyt. Menettelyiden päällekkäisyys monimutkaistaa ja hidastaa investointien toteuttamista ja luo samalla epävarmuutta investointihankkeisiin. Myös muutos- ja tarkistamishakemusten käsittely on raskasta.

Seuraavan 15 vuoden aikana energiateollisuuden investointien on arvioitu olevan 25-35 mrd. euroa kattaen investoinnit energiantuotantoon, sähköverkkoon ja kaukolämpöön. Luvituksen viipeillä on myös huomattava taloudellinen merkitys.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun