Mitä olet etsimässä?

Vieraslajien aiheuttamat ongelmat voimalaitoksissa – Fortum Power and Heat Oy 2023

Itämerellä esiintyvät niin kutsutut fouling-lajit aiheuttavat merivesijärjestelmien likaantumis- ja tukkeutumisongelmia merivettä jäähdytysvetenään käyttävissä voimalaitoksissa. Fouling-lajit ovat pääsääntöisesti vieraslajeja, ja yhtenä haasteena on myös eri vieraslajien kasvava määrä Itämerellä.

Vieraslajien leviämisen estämistä säännellään lainsäädännöllä sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla, mutta lajin levittyä ja vakiinnuttua uudelle vesialueelle on sen poistaminen lähes mahdotonta. Suomen merialueilla havaittujen vieraslajien lukumäärän kasvu on kiihtynyt erityisesti 1980-luvulta lähtien. Jatkossa ilmastonmuutoksen myötä lämpenevä merivesi sekä mahdolliset muutokset Itämeren suolapitoisuudessa mahdollistavat uusien lajien vakiintumisen Itämereen.

Selvitykseen kerättiin tietoja fouling-haitan laajuudesta kuudesta Itämeren ranta-alueella sijaitsevasta voimalaitoksesta. Voimalaitosten kokemat haitat ja niiden laajuus ovat varsin erilaisia keskenään. Meressä elävän lajiston lisäksi haitan laajuuteen vaikuttavat ainakin meriveden ottopaikan sijainti sekä merivesijärjestelmien rakenne ja toimintaperiaate. Selvityksen perusteella voidaan tehdä joitain karkeita johtopäätöksiä erilaisten ratkaisujen alttiudesta fouling-haitoille.

Selvitys herätti runsaasti jatkoselvitysaiheita. Uusien laitosten suunnittelussa suositellaan kiinnitettävän huomiota vieraslajien, kuten myös kotoperäisten lajien elinolosuhteiden selvittämiseen, fouling-ilmiöön sekä merivesijärjestelmän ominaisuuksiin.

Hankkeen rahoitti Ympäristöpooli.

Lataa Vieraslajien aiheuttamat ongelmat voimalaitoksissa raportti 30.11.23 Fortum (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 574 8233

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Siirry takaisin sivun alkuun