Mitä olet etsimässä?

Toimiva sidosryhmäyhteistyö energiantuotannossa – sosiaaliset vaikutukset ja vastuullinen toiminta – Pöyry Finland Oy 2015

Tämä
selvitys tarjoaa perusteluita sidosryhmäyhteistyön tarpeelle
energiantuotannossa. Lisäksi siinä esitetään keinoja ja käytäntöjä
vuorovaikutuksen oikea-aikaiseen järjestämiseen, tavoitteita sidosryhmien
tarpeisiin vastaamiseksi ja näkemyksiä sosiaalisesti vastuullisen
energiantuotannon tulevaisuuden tarpeista.

Työn tilaajana oli Ympäristöpooli.

Taloudellinen,
sosiaalinen ja ympäristövastuullisuus näkyvät yhä enemmän yritysten toiminnassa.
Sidosryhmäyhteistyö on keskeinen keino vastuullisuuden toteuttamisessa. Energia-ala
on aina ollut keskustelua herättävä ja siihen liittyy voimakkaita mielipiteitä.
Ehkä juuri tästä syystä energiayhtiöt ovat ensimmäisinä olleet tekemässä
esimerkiksi yritysten
yhteiskuntavastuuraportteja.

Keskeistä
sosiaalisen vastuun saavuttamisessa on yrityksen toiminnan kannalta olennaisten
sidosryhmien ja sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen. Näiden tunnistaminen
tulee tehdä osaltaan samanaikaisesti, jotta voidaan löytää osalliset, joihin eniten
vaikutuksia kohdistuu. Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön ja vuorovaikutuksen avulla
sosiaalisia vaikutuksia voidaan pienentää tai yhdessä osallisten kanssa pohtia mahdollisia
kompensaatiokeinoja.

Tämän
selvityksen yhteydessä toteutetun teksti-analyysin (NVivo) ja haastatteluiden (11asiantuntijahaastattelua)
perusteella, voidaan sidosryhmäyhteistyö nähdä jo keskeisenä osana energia-alan
yritysten toimintaa. Sosiaalisen vastuun käsite ymmärretään kokonaisvaltaisesti
osana yrityksen muuta toimintaa, ja sitä pidetään tärkeänä yrityksen
menestyksen kannalta.

NVivo-kartoituksen
avulla löydettiin yleisiä teemoja, jotka toistuvat energiateollisuuden
vastuullisuustyössä ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa. Esiin nousseet
teemat ovat olleet osa haastattelurunkoa, ja niitä on haastatteluiden aikana
nostettu mukaan keskusteluun. Teemat ovat eritasoisia, eli toiset niistä
sijoittuvat toisten sisään. Teemat 
on
listattu alla, ja ne ovat osaltaan muokanneet tämän selvityksen tavoitteita ja
aihepiiriä:

·      Sosiaalinen vastuu (sosiaalinen
toimilupa; työllisyysvaikutukset; kaupungistuminen; uusiutuva energia)

·       
Vastuullinen sidosryhmäyhteistyö
(asiakkaat, yhteistyökumppanit, kaupunkilaiset)

·       
Energian alkuperä (ml. ihmisoikeudet;
ympäristörajoitteet)

·       
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen
(mm. työtapaturmat; koulutus)

·       
Tuotevastuu (huoltovarmuus;
materiaalirajoitteet; tekniset rajoitteet; energiatehokkuus)

·       
Politiikka (tulevaisuus; energian
tuottajan omat tavoitteet)

Lataa 181215_Toimiva_sidosryhmayhteistyo_Energiateollisuus (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun