Mitä olet etsimässä?

Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelyohje

Sähkömarkkinalain muutokset (497/2023) tulivat voimaan 1.6.2023. Laskutusta ja laskujen sisältöä koskevat säännökset (105 a -105 f §:t) tulevat voimaan 1.6.2024.
Lakimuutokset aiheuttavat pieniä täsmennyksiä ja muutoksia myös ET:n menettelyohjeeseen. Päivitystyö on käynnissä ja päivitetty ohje pyritään julkaisemaan loppuvuonna 2023.

HUOM! Siltä osin, kun ohje on ristiriitainen muutetun lain pakottavien säännösten kanssa, niin mahdollisissa ristiriitatilanteissa on aina noudatettava lakia.

Tämä menettelyohje on tarkoitettu niille sähkön vähittäismarkkinoiden osapuolille, jotka harjoittavat sähkön vähittäiskauppaan liittyviä tehtäviä Suomessa. Yhteisellä ohjeistuksella edistetään sähkömarkkinoiden toimivuutta sekä yhdenmukaistetaan sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta välttämättömiä käyttäjien toteuttamia sekä järjestelmiin tehtäviä, tiedonvaihtoon liittyviä toimenpiteitä.

Tässä menettelyohjeessa kuvataan sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosesseja ja niihin liittyviä keskeisiä toimintatapoja. Lainsäädäntö ja asetukset ovat yleisellä tasolla kirjoitettuja, eikä niissä ole tarkoituksenmukaista säätää teknisistä yksityiskohdista. Ohjeen tarkoitus on selventää ja yhdenmukaistaa myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden välistä lakisääteistä yhteistoimintaa sekä lisätä kilpailun toimivuutta avoimilla sähkömarkkinoilla antamalla lainsäädäntöä selkeyttäviä ohjeita. Ohje on välttämätön tehokkaasti toimivien avointen ja kuluttajia palvelevien sähkömarkkinoiden saavuttamiseksi. On asiakkaiden sekä muiden sähkömarkkinaosapuolien etu, että vähittäismarkkinoiden prosessit ovat mahdollisimman yhteensopivia, sujuvia ja automatisoitavissa olevia.

Ohje täydentää Fingrid Datahub Oy:n julkaisemia datahubin käyttöön, eli sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihtoon, liittyviä ohjeita.

Tämä ohje korvaa aikaisemman Energiateollisuus ry:n julkaiseman Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelytapa- ja sanomaliikenneohjeen.

Tätä ohjetta noudatetaan datahubin käyttöönotosta alkaen.

Lataa Sahkon_vahittaismarkkinoiden_menettelyohje_hyvaksytty_20230315 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 381 6131

Siirry takaisin sivun alkuun