Mitä olet etsimässä?

Biodiversiteettimittarit ja luonnon monimuotoisuuden kompensaatio energiantuotannon maankäytössä, Pöyry Finland Oy 2015-2016

Tämän Ympäristöpoolin rahoittaman selvityksen tavoitteena on luoda kirjallisuuskatsaus tiettyjen energiantuotanto-muotojen biodiversiteettivaikutusten mittaamisesta ja monimuotoisuuskompensaatiosta Euroopassa ja Suomessa, sekä arvioida näihin liittyvien erilaisten käytäntöjen soveltumista Suomen oloihin.

Selvitys rajattiin koskemaan energiaturvetta ja metsäteollisuuden biomassaa,
vesi- ja tuulivoimaa sekä voimajohtoreittejä. Selvityksessä käsitellään näiden
energiantuotantomuotojen maankäytön kautta ilmeneviä vaikutuksia luonnon
monimuotoisuuteen, vaikutusten mittaamista ja mittareita sekä
monimuotoisuuskompensaation lainalaisuuksia. Kompensaatiota tarkastellaan
nimenomaan monimuotoisuuden kannalta, vaikka kompensointia voidaan soveltaa
myös esimerkiksi sosiaalisiin vaikutuksiin, kuten luonnon virkistyskäyttöarvon
vähenemiseen.

 Selvitys ei siis kata
kaikkia eri energiantuotantomuotoja eikä kaikkia energiantuotannon ympäristö-
tai biodiversiteettivaikutuksia, kuten esimerkiksi päästöjä tai vaikutuksia
pohjaveden laatuun. Luonnon monimuotoisuuteen kiinteästi liittyvät
ekosysteemipalvelut, kuten esimerkiksi luonnon virkistyskäyttö tai maisema-arvot,
eivät myöskään varsinaisesti kuulu selvityksen piiriin. Koska luonnon monimuotoisuuden
kompensaatio on eräs selvityksen pääaiheista, energiantuotannon
biodiversiteettivaikutuksissa pääpaino on haitallisissa vaikutuksissa, vaikka
maankäytöllä voi olla merkittäviä myönteisiäkin vaikutuksia eliöihin ja
elinympäristöihin.

 Selvityksen
johtopäätöksissä todetaan, että Suomen energiateollisuudessa voitaisiin
soveltaa monia eri kompensaatiomekanismeja. Kompensaatiotoimenpiteet tulisi
suunnitella ja toteuttaa tapauskohtaisesti, aivan kuten YVA-menettelyn piiriin
kuuluvat hankkeet. Varsinaisia kompensointihankkeita ei Suomessa ole vielä
toteutettu, eikä tarkkaan ottaen lainsäädäntökään anna vielä mahdollisuutta
sisällyttää haittavaikutusten kompensoin-ia tavanomaisten maankäyttöhankkeiden
lupahakemuksiin. Ensimmäisiä, yritysten omaan vapaaehtoisuuteen perustuvia
pilottihankkeita on kuitenkin käynnistetty yhteis-työssä viranomaisten ja
tutkijoiden kanssa. Lisäksi jotkut yritykset ovat toteuttaneet vapaaehtoisia
luonnon monimuotoisuutta ja ympäristön tilaa parantavia hankkeita osana
ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuusohjelmiaan, joskin näiden lähtökohta on
voinut olla esimerkiksi asukasviihtyvyyden parantaminen.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa BDmittarit-kompensaatio_selvitys_ET (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun