Mitä olet etsimässä?

Rahoitus ja verotus

Puhtaassa siirtymässä valtiolla on tärkeä rooli edistää uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Uusien teknologioiden kehittämisellä ja käyttöönotolla on keskeinen rooli fossiilisista tuontipolttoaineista irtautumisessa, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja vähähiiliseen energiantuotantoon siirtymisessä. Tarvittavan muutoksen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi, on tutkimus- ja demonstraatiovaiheessa olevia uusia teknologioita järkevä tukea. Kehitysvaiheen jälkeen kaikkien teknologioiden tulee pärjätä kilpailluilla markkinoilla.  

TKI-tuet lisäävät tarvittavia kannustimia kehittää riittävissä määrin teknologiaa, joka hyödyttää myös laajemmin kansantaloutta päästövähennysten myötä ja lisää potentiaalia uusien vientituotteiden kehittämiseen. 

Suomessa tavoitellaan yksityisten ja julkisten investointien ja rahoituksen osuuden nousua neljään prosenttiin Suomen bruttokansantuotteesta. Energiateollisuus tukee TKI-toimintaympäristön vahvistamista. Tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan vahvaa yhteiskunnan panostusta.  

Verotus ja rahoitus ohjaa vähähiiliseen tuotantoon 

EU:ssa määritellään yhtenäisesti taloudellisten toimintojen ympäristökestävyys taksonomian avulla. Taksonomiassa luodaan talouden toiminnoille ilmasto- ja ympäristökriteeristö, jonka avulla voidaan arvioida toimintojen kestävyyttä. Taksonomian tarkoituksena on ohjata pääomavirtoja kohti kestävämpiä sijoituksia ja sitä kautta edesauttaa EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista. Jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa, taksonomian tulee olla teknologianeutraali ja lukea kestävän rahoituksen piiriin kaikki teknologiat, jotka edesauttavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. 

Verotuksen tulee tukea vihreää siirtymää teknologianeutraalisti ja toimijoiden näkökulmasta oikeudenmukaisesti.

EU:n energiaverotusta on yhtenäistetty energiaverodirektiivillä, joka asettaa minimitasot energiaverotukselle EU-maissa. Suomessa energiaverotus on pääsääntöisesti EU:n minimitasoja selvästi korkeampaa. Suomen energiaverotus perustuu energiasisältöveroon ja CO2-veroon. Koko energiajärjestelmä on isossa murroksessa ja valtion verotulot energiaverotuksen osalta laskevat selvästi tämän vuosikymmenen aikana, kun fossiilisista polttoaineista irtaannutaan. Valtiontaloudessa on varauduttava tähän. Verotuksen tulee tukea vihreää siirtymää teknologianeutraalisti ja toimijoiden näkökulmasta oikeudenmukaisesti. Energiantuotannon investoinnit ovat hyvin pitkäaikaisia. Veroympäristön tulisi olla yrityksillä tiedossa ja ennustettava myös pitkällä aikavälillä ja siksi laajempaa keskustelua ja sitoutumista tarvitaan.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 340 7716

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Vonkan alueen kunnostus

Siirry takaisin sivun alkuun