Sähköpörssin ammattisanasto

Oheen on koottu keskeisimmät termit ja määritteet, jotka liittyvät pohjoismaiseen sähköpörssiin. Sanasto auttaa kirjoittajia käyttämään oikeita termejä sähkön pörssikaupasta ja sähkömarkkinoista kirjoittaessaan. Samat termit ovat osittain käytössä myös Euroopan muissa sähköpörsseissä.

Aluehinta
Ilmoitusalueen hinta, joka poikkeaa systeemihinnasta, mikäli siirtokapasiteettia ei ole riittävästi.

EPAD
Electricity Price Area Difference. EPAD on johdannainen, jonka referenssihinta on systeemihinnan ja tietyn aluehinnan erotus. EPAD-sopimuksia käytetään aluehinnan ja systeemihinnan erotukselta suojautumiseen. Aiemmin näitä kutsuttiin CfD-sopimuksiksi.

Elbas
Elspotin jälkimarkkina. Kaupankäynti vuorokauden jokaiselle tunnille on jatkuva-aikaista ja kaupankäynti on aina avoinna. Viimeinen kaupantekomahdollisuus on tunti ennen toimitusta.

Finanssimarkkinat
NASDAQ OMX Commoditiesin (ent. Nord Pool ASA) ylläpitämät johdannaismarkkinat.  Pörssin tarjoamia johdannaissopimuksia ovat futuurit, forwardit, hintaerosopimukset (CfD) ja optiot.  NASDAQ OMX Commoditiesin johdannaissopimukset eivät johda sähkön fyysiseen toimitukseen.

Forward
Sähkön johdannaismarkkinoiden tuote. Forward on sopimus tulevaisuudessa tehtävästä kaupasta.  NASDAQ OMX Commodities noteeraa forwardeina  kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuosisopimuksia.

Futuuri
Sähkön johdannaismarkkinoiden tuote. Futuuri on sopimus tulevaisuudessa tehtävästä kaupasta. Futuurien nettoarvon tilitys alkaa sopimuksen tekemisen jälkeen ja jatkuu päivittäin sopimuksen toteutusajan loppuun. Toimitusaikana sopimukset netotetaan päivittäin systeemihintaa vastaan toimitusviikko kerrallaan. NASDAQ OMX Commodities noteeraa futuurisopimuksina päivä- ja viikkosopimuksia.

Hinta-alue
Hinta-alueita muodostuu, mikäli kahden ilmoitusalueen välillä ei ole tarvittavaa määrää siirtokapasiteettia.

Ilmoitusalue
Elspot-markkinat on jaettu ilmoitusalueisiin pääasiassa siirtorajoitteiden mukaan. Ilmoitusalueita ovat: Suomi, Ruotsi (neljä aluetta), Norja (2–5 aluetta), Itä-Tanska sekä Länsi-Tanska. Ilmoitusalueista käytetään myös nimeä tarjousalue.

Markkinatakaaja
Toimija, joka on sitoutunut ylläpitämään jatkuva-aikaisten markkinoiden likviditeettiä lähettämällä osto- ja myyntitarjouksia pörssin kanssa sovituin ehdoin sovituille tuotteille.

NASDAQ OMX Oslo ASA
Yhtiön virallinen nimi. Sähkön johdannaismarkkinoiden ylläpitäjä. Kun puhutaan nimenomaan sähköjohdannaispörssistä, käytetään nimeä NASDAQ OMX Commodities tai NASDAQ OMX Oslo ASA.

NASDAQ OMX clearing house
Selvitystalo, jossa kaikki Nord Pool Spotin ja NASDAQ OMX Commoditiesin kautta tehdyt  tehdyt kaupat selvitetään. Selvitystalossa selvitetään myös sinne ilmoitettuja kahdenkeskisiä kauppoja. Selvitystalon virallinen nimi on NASDAQ OMX Stockholm AB.

Nord Pool Spot AS
Fyysisten markkinoiden (Elspot ja Elbas) ylläpitäjä. Omistajat: Svenska Kraftnät, Statnett SF, Fingrid Oyj ja Energinet.dk.

Spot-markkinat
Sähkön fyysisen toimitukseen johtavat markkinat, jonka tuotteita pohjoismaisella markkina-alueella ovat Elspot ja Elbas. Elspot on kerran päivässä vuorokautta ennen sähkön toimitusta käytävä suljettu huutokauppa. Toimijat lähettävät tarjoukset sähköpörssiin, missä tarjousten perusteella muodostetaan sähkön systeemihinta ja aluehinnat tunneittain.

Sähköjohdannainen
Sopimus, jolla sovitaan hinta tietylle sähkömäärälle (tuotteelle), (sähkö-)johdannaissopimus tietylle ajalle tulevaisuudessa. Sopimushintaa verrataan sovittuun vertailuhintaan (referenssihintaan), joka sähkömarkkinoilla on yleensä Nord Poolin Elspot –markkinoiden systeemihinta tai aluehinta. Mikäli vertailuhinta on sopimushintaa alhaisempi, ostaja maksaa myyjälle sopimushinnan ja vertailuhinnan välisen eron, ja vastaavasti jos vertailuhinta on sopimushintaa korkeampi, myyjä maksaa ostajalle vertailuhinnan ja sopimushinnan eron. Johdannaissopimukseen ei välttämättä liity fyysistä sähkön toimitusta.

Sähkön johdannaismarkkinat
Kauppaa johdannaistuotteilla käydään kahdenvälisesti (yritysten suoriin kontakteihin perustuvat tai meklareiden/välittäjien kautta toimivat ns. OTC –markkinat) tai NASDAQ OMX Commoditiesin kautta. Kahdenväliset johdannaissopimukset voivat  johtaa myös sähkön fyysiseen toimitukseen.

Systeemihinta
Koko pörssialueelle lähetettyjen osto- ja myyntitarjousten muodostamien tarjouskäyrien leikkauspiste, jossa ei ole huomioitu mahdollisia siirtorajoituksia.

Volyymi (MWh, GWh)
Kun lähteenä Nord Pool, on volyymi ostettu määrä sähköä pörssistä. Esim. Suomen volyymi = Suomessa ostetun sähkön määrä pörssistä.

Seuraavia sanoja suositellaan käytettävän suluissa olevien sijasta:

Pohjoismainen sähköpörssi (ei: norjalainen sähköpörssi)
Sähkön johdannaismarkkinat / Finanssimarkkinat (ei: termiinimarkkinat)
Spot-hintainen sähkö / Markkinahintainen sähkö (ei: markkinasähkö)
Nord Pool Spot (ei: Nordpool tai Nord Pool)
NASDAQ OMX Commodities (ei: Nord Pool)
Systeemihinta (ei: järjestelmähinta)
EPAD-sopimus (ei: CfD-sopimus)