Sähköntuotanto

Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti usealla eri energianlähteellä ja tuotantomuodolla. Tärkeimmät sähkön tuotannon energialähteet ovat ydinvoima, vesivoima, kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet sekä turve. Tuulivoiman osuus on pieni, mutta kasvussa.

Vesivoiman ja sitä kautta fossiilisten polttoaineiden, lähinnä hiilen, osuus sähköntuotannosta vaihtelee reilusti sen mukaan, miten paljon pohjoismaisilla markkinoilla on tarjolla vesivoimaa Norjasta ja Ruotsista.

Suomessa on noin 120 sähköä tuottavaa yritystä ja noin 400 voimalaitosta, joista yli puolet on vesivoimalaitoksia. Maamme sähköntuotanto on moneen muuhun Euroopan maahan nähden varsin hajautettua. Monipuolinen ja hajautettu sähkön tuotantorakenne lisää sähkön hankinnan varmuutta.

Sähköstä lähes kolmannes tuotetaan yhteistuotantona lämmöntuotannon yhteydessä, jolloin polttoaineen energiasisältö käytetään mahdollisimman tarkkaan hyödyksi. Jopa 90 % polttoaineen energiasta saadaan muutettua sähköksi ja lämmöksi.

Suomi on osa yhteispohjoismaisia sähkömarkkinoita, joilla vallitsee vapaa kilpailu.

 

Tuotanto voidaan energialähteiden lisäksi jaotella sen mukaan millaisessa voimalaitoksessa sähkö on tuotettu (esim. onko kyseessä lämpövoimalaitos vai muu tuotanto) sekä sen mukaan miten tuotanto vaihtelee ajallisesti. Osa voimalaitoksista on tyypillisesti käytössä jatkuvasti täydellä teholla ja osan tuotanto vaihtelee tuotantomahdollisuuksien tai kysynnän mukaan. Sähköverkon tasapainon ylläpitämiseksi kulutuksen lyhyenkin ajan vaihtelun mukaan tarvitaan ns. säätövoimaa, josta löydät lisätietoa täältä. Voimalaitostyyppien kaaviokuvat löytävät täältä.