Mitä olet etsimässä?

Fyysinen rakenne tai tekninen ratkaisu

Energia-ala ja sen toimijat tekevät päivittäistä työtä vastuullisemman maailman hyväksi. Vastuullisuus edellyttää jatkuvaa tasapainoilua ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten sekä niihin kohdistuvien odotusten välillä. Vastuullisuuskartaltamme voit tutkia, millaisia vapaaehtoisia vastuullisuustekoja energiayhtiöt Suomessa tekevät. Kartalla esitetyt tiedot saattavat olla puutteellisia, sillä karttaa päivitetään kesän aikana.

Vastuullisuuden alue

Ympäristöllinen

Ympäristöllisellä vastuullisuudella viitataan toimintoihin ja strategioihin, jotka minimoivat negatiivisia ympäristövaikutuksia ja puolestaan edistävät positiivisia. Tämä sisältää useita eri osa-alueita, kuten ilmastonmuutoksen torjunnan, luonnonvarojen kestävän käytön ja biodiversiteetin suojelun.

Sosiaalinen

Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan toimintaa ja käytäntöjä, jotka edistävät positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja huomioivat yrityksen toiminnan vaikutuspiirissä olevat ihmiset, kuten sidosryhmät, paikalliset asukkaat ja yrityksen oman henkilöstön. Sosiaalinen vastuullisuus sisältää useita eri osa-alueita, kuten työntekijöiden oikeudet ja hyvinvoinnin, yhteisöjen tukemisen, asiakkaiden ja kuluttajien suojelun sekä ihmisoikeuksien kunnioittamisen.

Hallinnollinen

Hallinnollisella vastuullisuudella tarkoitetaan johtamis- ja hallintokäytäntöjä, jotka varmistavat eettisen, läpinäkyvän ja vastuullisen toiminnan. Tämä osa-alue kattaa muun muassa yrityksen johtamisrakenteet, etiikan ja rehellisyyden, sidosryhmien huomioimisen sekä riskienhallinnan.

Muu

Muu -kategorialla viitattaan sellaisiin vastuullisuuden hankkeisiin ja toimiin, jotka eivät suoraan linkity ympäristölliseen, sosiaaliseen tai hallinnolliseen vastuullisuuteen.

Hankkeen/toimen tyyppi

Toimintaperiaatteet ja ohjeistukset

Viittaa niihin toimintoihin, jotka ohjaavat ja määrittävät yrityksen toimintaa. Näitä ovat esimerkiksi suositusten seuraaminen, lupaukset ja linjaukset ja auditoinnit.

Palvelut

Viittaa yrityksen tarjoamiin palveluihin ja hyydykkeisiin, jotka tukevat vihreää ja vastuullista toimintaa.

Selvitykset ja tutkimukset

Viittaa työhän ja toimintaan, jonka tarkoituksena on selvittää, tutkia, ohjata ja parantaa vastuullisempaa toimintaa.

Rahoitukset ja kompensaatiot

Viittaa toimintaan, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää hyvinvointia, sekä vastuullisuutta. Näitä ovat esimerkiksi, ekologinen kompensaatio, lahjoitukset ja investoinnit.

Vapaaehtois- ja yhteistyö, lahjoitukset ja koulutukset

Viittaa merkitykselliseen ja pitkäjänteiseen toimintaa hyvinvoinnin, elinvoimaisiuuden ja ympäristön hyväksi.

Fyysinen rakenne tai tekninen ratkaisu

Viitataan luonnon monimuotoisuutta ja sosiaalista hyvinvointia lisääviin toimiin.

Ympäristömerkit, etuohjelmat ja oppaat

Viittaa ympäristömerkkien ja -sertifikaattien käyttämiseen, yritysten tarjoamiin oppaisiin ja etuohjelmiin, jotka tukevat vastuullista toimintaa.

Muu

Viittaa kaikkeen toimintaan, joka ei liity yllä mainittuihin teemoihin.

Hanke Hankken/toimen tyyppi Maakunta

Huomaathan, että kartta ei anna tasapainoista kuvaa kaikista energia-alan toimialoista. Osa tuotantomuodoista, kuten ydinvoima, on jo entuudestaan vahvasti säänneltyä. Tämä tarkoittaa, että kyseinen tuotantomuoto on lailla velvoitettu tekemään enemmän vastuullisuuteen liittyvää työtä. Näissä tapauksissa kaikkea tehtyä vastuullisuustoimintaa ei luokitella vapaaehtoiseksi ja siten se ei näy kartalla.

Jäsenyrityksemme voivat ilmoittaa kartalle omia vastuullisuustekojaan ottamalla yhteyttä vastuullisuusharjoittelija Emma Wardiin.

Siirry takaisin sivun alkuun