Mitä olet etsimässä?

Lausunto kuivuusriskien hallinnan kansallisista suuntaviivoista

Energiateollisuus ry (ET) kiittää mahdollisuudesta lausua Kuivuusriskien hallinnan kansallisista suuntaviivoista.

Lausunnolla olevan luonnoksen tavoitteena on kehittää Suomen kuivuusriskien hallintaa ennakoivaksi, järjestelmällisemmäksi sekä vähentää kuivuudesta aiheutuvia riskejä ja luoda perustaa tulevalle sopeutumiselle. Luonnoksessa esitetään neljä suuntaviivaa kuivuusriskien hallintaan. ET toteaa, että kuivuusindikaattorien ja ennakkovaroitusjärjestelmien kehittäminen on tärkeä osa kuivuusriskien hallintaa. Mitä aiemmassa vaiheessa mahdolliseen kuivuuteen voidaan varautua, sen paremmin eri sektoreilla voidaan tuleva kuivuus ottaa huomioon.

Kuivuusriskien hallinnassa valittu alueellinen näkökulma on olennainen, ja yhteistyöhön eri sektoreiden välillä tulee kannustaa. ET näkee hyvänä, että kuivuusriskien hallintasuunnitelmia voidaan sovittaa myös muuhun alueellisen yhteistyöhön. Alueellisilla viranomaisilla on merkittävä rooli hallintasuunnitelmien koordinoinnissa. ET kehottaa pohtimaan, tulisiko aluehallinnon uudistus vielä nostaa esiin julkaisussa.

Sektorikohtaisissa riskeissä energiateollisuuden osalta nostetaan esiin vesivoiman vähentyvä potentiaali ja lauhdevoimalat. Vesivoiman osalta ET huomauttaa, että riskien lisäksi julkaisussa tulee nostaa esiin myös vesivoiman mahdollisuudet kuivuusriskien hallintaan. Kuitenkin mahdollisissa ristiriitatilanteissa niin kuivuusriskien hallinnan kuin säätövoiman tarpeita tulee pyrkiä yhteensovittamaan. Lisäksi luvussa 6.1 esitettyihin haavoittuvuus- ja riskitarkasteluihin liittyviin toimenpiteisiin ET toteaa, että ympäristövirtaamien toteutumien sijaan toimenpiteissä tulisi ensisijaisesti tarkastella minimivirtaamien toteutumista.

Lauhdetuotannolla tarkoitetaan sähköntuotantoa höyrystä voimalaitoksissa ilman siihen liitettyä lämmöntuotantoa. Lauhdevedet taas ovat voimalaitoksen suljetussa kierrossa olevaa vettä. Vesistöistä otetaan vettä laitosten erilaisiin jäähdytystarpeisiin. Jäähdytysvettä tarvitaan lauhdelaitosten sähköntuotantoon, mutta myös lähes kaikkien poltto- ja ydinvoimalaitosten muuhun jäähdytykseen. Kylmän jäähdytysveden saatavuus edesauttaa tuotantoa; jäähdytysveden lämpeneminen pakottaa nostamaan virtausta riittävän jäähdytyksen aikaansaamiseksi.  Lisäksi energiantuotantolaitoksissa tarvitaan raakavettä muuhunkin kuin jäähdytykseen. Laitoksia on sekä meriveden että sisävesien varsilla.

ET ei kuitenkaan näe, että kuivuus aiheuttaisi merkittävää riskiä jäähdytysvesille, mutta raakaveden ottoon kuivuudella voi olla merkittäviä seurauksia. Tämän vuoksi ET ehdottaa em. lauseen korvaamista esim. näin: ”Kuivuuden ei oleteta vaikuttavan jäähdytysveden määrään, mutta saatavilla olevan jäähdytysveden lämpötilan nouseminen mm. ilmastonmuutoksen myötä voi vaikuttaa laitosten jäädytysvesijärjestelmän mitoitukseen. Kuivuus voi vaikeuttaa laitosten tarvitseman raakaveden hankintaa.”

Viite: VN/14858/2024

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun