Mitä olet etsimässä?

Vuorovaikutteinen suunnittelu ja aluekehitys Esimerkkinä Piiparinmäen- Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely – Minna Pistemaa, Oulun yliopisto 2016

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiset ovat vuorovaikutteisen suunnittelun hyvät käytännöt ympäristövaikutusten arvioinnissa. Vuorovaikutteisessa suunnittelussa pyritään keskustelun kautta muodostamaan mahdollisimman hyvä suunnitelma. Vuorovaikutteinen suunnittelutraditio on yleistynyt viime vuosikymmeninä ja sitä vaaditaan laissa.

Tutkimuskohteena
on Pyhännän ja Vieremän kunnan sekä Kajaanin kaupungin alueelle suunnitellun
Piiparinmaen- Lammaslamminkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA). Työssä selvitettiin, miten vuorovaikutteisen
suunnittelun käytännöt on toteutettu tässä hankkeessa, millaisia haasteita
vuorovaikutteisessa suunnittelussa on ilmennyt sekä millaiset mahdollisuudet
osallisella on ollut vaikuttaa suunnittelussa.

 

Tutkimusaineisto
koostuu kymmenestä haastattelusta, joista seitsemän on asiantuntijahaastattelua
ja kolme tutkimuskohteen läheisyydessä asuvan paikallisen haastattelua.
Haastatteluaineistoa täydennettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
kuvaavalla dokumenttiaineistolla. Tutkimusmenetelmänä työssä on käytetty
sisällönanalyysiä.

 

Tutkimuksen
tulokset korostavat jatkuvan vuorovaikutteisuuden merkitystä suunnittelussa.
Sen tulisi alkaa hyvin varhaisessa vaiheessa ja sen tulisi jatkua koko hankkeen
ajan. Lisäksi suunnittelussa tulisi aidosti kuunnella osallisia, jotta
osalliset tuntevat tulleensa kuulluksi. Myös tiedottamisen tulisi olla avointa
ja jatkuvaa.

 

Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on käytetty monipuolisesti
vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmiä. Vuorovaikutteisuutta oli hankkeessa
jo varhaisessa vaiheessa. Haasteeksi YVA-menettelyssä osoittautui ihmisten
saavuttaminen. Vaikka tiedottamista tehtiin useiden eri kanavien kautta, ei
siltikään saavutettu kaikkia alueella toimivia. Lisäksi YVA-menettelyssä olisi
voinut olla osallistamista enemmän siinä vaiheessa, kun alustavia vaikutusten
arviointituloksia oli saatavilla.

 

PiiparinmäenLammaslamminkankaan YVAmenettelyssä osallistuminen on vaikuttanut suunnitteluun kolmella eri tavalla. Ensiksi,
vaikutusten arvioinnin tekijät ovat saaneet osallisten kautta paikallista
tietoa. Toiseksi, paikallisten mielipiteet ovat voineet vaikuttaa vaikutusten
merkittävyyden yhtenä osa-alueena. Kolmanneksi, osallistumisella on ollut myös
konkreettisia vaikutuksia, sillä yksittäisiä tuulivoimaloita on siirretty ja
poistettu osallistuneilta tulleen palautteen myötä.

 

Vuorovaikutteisessa
suunnittelussa olisi tärkeää, että kaikki hankkeen kannalta tärkeät sidosryhmät
osallistuisivat siihen. Jatkossa tulisi edelleen kehittää paikallisten
osallistumismahdollisuuksia. Vuorovaikutteisuus vaatii paljon aktiivisuutta
myös paikallisilta. Kun hallituksen kaavailema ympäristömenettelyjen
sujuvoittaminen toteutetaan, on aiheellista tehdä lisää tutkimusta
vuorovaikutteisen suunnittelun toteuttamisesta.

 Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun