Mitä olet etsimässä?

Tuulivoima ja linnusto – kokemukset ja käytännöt Suomesta ja lähialueilta / Pöyry Management Consulting Oy 2011

Tämä
raportti on tehty Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta tuulivoimahankkeiden
linnustovaikutusten ja niiden vähentämis- ja ehkäisykeinojen kartoittamista
varten. Raportissa on selvitetty kirjallisuuteen perustuen Suomessa ja
lähialueilla tehtyjen tutkimusten ja seurantojen tuloksia, johtopäätöksiä ja
suosituksia sekä koostettu niiden pohjalta parhaita käytäntöjä Suomen
tuulivoimahankkeiden sijoittamisen ja vaikutusarviointien helpottamiseksi.
Raportissa käsitellään tuulivoimahankkeiden keskeisiä linnustovaikutuksia,
linnuston huomioimista tuulivoimahankkeissa, seurantoihin liittyvää lainsäädäntöä
sekä linnustovaikutusten vähentämis- ja ehkäisykeinoja.

Raportti
pohjautuu Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa tehtyihin seurantoihin
ja tutkimuksiin. Raportin on laatinut seuraava Pöyryn työryhmä: FM Thomas Bonn,
MMM Karoliina Ilmarinen ja FM Juha Parviainen.

Tuulivoimapuiston
rakentamiseen liittyvät itse tuulivoimaloiden lisäksi sähkönsiirtoreitit sekä
mahdolliset uudet tieyhteydet. Tuulivoimapuiston vaikutukset riippuvat
yleisesti ottaen ainakin lintulajistosta, lintujen tiheydestä,
lintupopulaatioiden koosta ja dynamiikasta, maaston muodoista, sääolosuhteista
sekä voimalan koosta, rakenteesta, lukumäärästä, pyörimisnopeudesta,
käyttöajasta ja -ajoituksesta (vuositasolla) (muun muassa Kingsley & Whittam 1997 PPLY 2009 mukaan).

Tuulivoiman
keskeisimmät vaikutukset voidaan jakaa häirintä- ja estevaikutuksiin,
elinympäristön muutoksiin sekä törmäysriskiin ja kuolleisuuteen. Viimeaikaisten
tutkimusten perusteella häirintä- ja estevaikutukset sekä niiden aiheuttamat
elinympäristön menetykset ovat kaiken kaikkiaan merkittävämpiä kuin törmäyskuolemat.
Vaikka häiriö- ja estevaikutuksia on havaittu useiden tuulipuistohankkeiden
seurannoissa, vaikutukset ovat kaiken kaikkiaan jääneet paikallisiksi, eivätkä
ne ole heijastuneet populaatiotasolle.

Lyhyen
matkan päässä toisistaan sijaitsevat tuulivoimapuistot muodostavat yhdessä
mittavamman esteen kuin yksittäinen tuulivoimapuisto. Etenkin rannikkoalueille
suunnitellaan runsaasti tuulivoimapuistoja, jotka voivat vaikuttaa lintujen
tyypillisesti rannikon suuntaisesti kulkeviin muuttoreitteihin. Muuttoreitin
merkittävä pidentyminen saattaa puolestaan aiheuttaa energiatarpeen kasvamista
ja sen myötä muutoksia linnun elinkelpoisuudessa. Useiden tuulivoimapuistojen
kumulatiiviset yhteisvaikutukset voivat myös voimistaa elinympäristömuutoksia,
jos linnut joutuvat siirtymään kauas optimaalisilta lisääntymis- ja
ruokailualueilta mikä puolestaan saattaa heijastua populaatiotasolle.
Tuulivoimarakentamisen myötä voi myös syntyä uusia elinympäristöjä, esimerkiksi
merelle ns. riuttavaikutuksen myötä.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa ET_tuulivoima_linnusto_FINAL (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Siirry takaisin sivun alkuun