Mitä olet etsimässä?

Selvitys eri maankäyttömuotojen vesistövaikutuksista antaa hyvän kokonaiskuvan – SYKE 2015

Energiateollisuus ry:n koordinoima Ympäristöpooli teetti Suomen Ympäristökeskuksella (SYKE) selvityksen vesistökuormituksen nykytilanteesta Suomessa. Työssä on pyritty keräämään eri maankäyttömuotojen osuuksia alueellisesti sekä koottu yhteenveto ominaiskuormitusluvuista.

Näiden perusteella arvioidaan kokonaiskuormituksen jakautumista lähteittäin ja tarkastellaan arviointiin sisältyvää epävarmuutta. Raportissa annetaan myös selonteko ihmistoiminnan aiheuttaman kuormituksen vähentämismahdollisuuksista ja selvitetään kuormituksen mahdollisia kasvuriskejä yleisluontoisesti koko Suomen tasolla ja tarkemmin kahdella valitulla vesistöalueella. Epävarmuuksia on paljon, eivätkä kaikki luvut ole yhteismitallisia.

Kymijoen vesistöalueella sijaitsevat Kälkäjoen vesistöalue ja Saarijärven reitti valittiin raporttiin yksityiskohtaisemman tarkastelun kohteeksi. Tärkeimpänä alueiden valintakriteerinä pidettiin sitä, että alueilla on vaihtelevaa maan käyttöä ja useita eri kuormituslähteitä. Esimerkkialueista Kälkäjoella vesistön tila on hyvä, eikä välittömille vesiensuojelutoimenpiteille ole tarvetta. Saarijärvenreitin varrella on selkeämmin tarvetta kaikkien maankäyttömuotojen vesiensuojelutoimenpiteille, joita on myös esitetty vesienhoidon toimenpideohjelmissa. Molemmissa esimerkkikohteissa vesistöalueen tilaa pysyvästi muuttavat ympäristöriskit ovat lähinnä laaja-alaiset maankäyttöä koskevat muutokset, loma-asutuksen voimakas laajeneminen ja ilmastonmuutos.

Tässä esitetyt kuormitusluvut ovat työväline mm. vesienhoidon suunnitteluun tai tuotannollisen toiminnan vesistövaikutusten arviointiin.

Ympäristöpooli oli rahoittamassa hanketta.

Lataa syke_maankayton_vesistovaikutukset_raportti_3132015 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun