Mitä olet etsimässä?

Arvio GAINS-laskennan soveltuvuudesta ja rajoitteista Suomen LCP-sektorille / SYKE 2012

GAINS–päästömallilla lasketut skenaariot toimivat lähtökohtana EU:n ja Kaukokulkeutumissopimuksen alaisten kansainvälisten ilmansaaste¬sopimusten suunnittelussa. Mallin käyttökelpoisuus kunkin jäsenmaan päästöjen realistiseen arviointiin on kriittinen tekijä skenaariotyön tarkoituksenmukaisuudessa.

Tässä
selvityksessä arvioitiin GAINS:in mallinnustarkkuutta Suomen suurille
voimalaitoksille, jotka ennen teollisuuspäästödirektiivin käyttöönottoa
kuuluivat LCP–asetuksen piiriin.

Euroopan
komissio valmistelee uudistusta myös kansalliseen päästökattodirektiiviin (NEC)
osana EU:n Ilmansuojelustrategian päivittämistä. Tätä varten on tarkoitus
mallintaa uusia skenaarioita päivitetyllä GAINS-laskennalla.

Selvityksen perusteella GAINS–laskenta mallintaa Suomen voimalaitossektoria varsin hyvin,
suhteellisen karkeasta jaottelustaan huolimatta. Perusvuoden 2005 aktiviteetit
on pääsääntöisesti kohdistettu oikeille sektoreille, polttoaineenkäytöt ovat
enimmäkseen linjassa Energiatilaston lukujen kanssa ja
sektori-polttoainekohtaiset päästöt vastaavat varsinkin rikkidioksidin ja
hiukkasten osalta hyvin kansallisen FRES–mallin arvioita. Myös vuoden 2020
päästökertoimet vaikuttavat kansallisen IE–direktiivitarkastelun perusteella
olevan suurimmalta osin perusteltuja.

Merkittävimpiä
eroja GAINS-mallin ja kansallisten arvioiden välillä on se, että GAINS:ista
puuttuu polttoaineena mustalipeä, ja sen käyttö on mallinnettu biomassana. Tämä
vaikuttaa syntyviin päästöihin, mutta sille arvioitu aktiviteetti ja käytettävä
polttotekniikka ei ratkaisevasti muutu 
tarkasteluajanjaksona,
joten se ei ole päästövähennysten kannalta erityisen oleellista. Tärkeämmät
eroavaisuudet koskivat arvioita rikkidioksidivähennyksistä turpeenpolton,
kivihiilen ja erityisesti raskaan polttoöljyn osalta. GAINS:in arvio
SO2-päästövähennyspotentiaalista näytti selvästi suuremmalta, kuin mitä se
nykylainsäädännön mukaisilla toimilla tulisi kansallisen arvion perusteella
olemaan.

Yksityiskohtiin
mentäessä eroja GAINS:in ja kansallisten arvioiden välillä löytyy paljonkin,
mutta ne eivät usein ole olennaisia kansainvälisiä sopimuksia koskevissa
neuvotteluissa, joissa tarkastellaan päästöjä koko maan tasolla. Toisaalta taas,
jos selviä ristiriitoja ilmenee, on maan 
neuvotteluaseman
kannalta oleellista pystyä osoittamaan virheet tai epärealistiset ennusteet
mallin skenaarioissa.

Ympäristöministeriö,
Ympäristöpooli ja SYKE rahoittivat selvityksen.

Lataa LCP-GAINS_mallien_vertailu_SYKE (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun