Tuulivoima

Tuuli on uusiutuva energianlähde. Tuulen liike-energia voidaan muuntaa pyörimisliikkeeksi ja edelleen sähköksi generaattorissa. Tuulivoimatuotannossa ei synny päästöjä ilmaan veteen tai maahan.  Tuulivoimarakentaminen on Suomessa vauhdittunut vuonna 2011 voimaan tulleen syöttötariffijärjestelmän ansiosta. Julkistettuja tuulivoimahankkeita ja –suunnitelmia on paljon.

Osuus sähköntuotannosta ja kehitysnäkymät

Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 211 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 448 megawattia. Vuonna 2013 tuulivoimalla tuotettiin sähköä 777 GWh . Tuulivoimalat tuottivat yhteensä 0,9 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

Suomessa on tuulivoimaloille soveltuvia alueita erityisesti rannikolla, merialueilla ja Lapin tuntureilla sekä tuulivoimateknologian kehittyessä myös sisämaasta löytyy taloudellisesti kannattavia sijoituspaikkoja Tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä merkittävästi nykyisestä. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukainen tavoite tuulivoimatuotannolle on 6 TWh vuonna 2020 ja 9 TWh vuonna 2025. ET:n oman vision mukaan tuulivoimalla voitaisiin vuonna 2050 kattaa noin 10–15 prosenttia sähköntuotannosta. Tällöin tuotanto olisi noin 15-20 TWh/vuosi.

Tuulivoimalat luokitellaan nimellistehonsa mukaan. Nykyään eniten myydyt tuulivoimalaitokset ovat nimellisteholtaan noin 2–3 MW:n suuruisia, mutta suurempien, jopa 5 MW:n, laitoksien markkinaosuus on kasvussa. Laitoskokojen kasvu jatkuu voimakkaana etenkin merelle rakennettavien ns. offshore-laitoksien osalta. Laitoksen käyttöikä on 20–40 vuotta, jonka jälkeen laitos voidaan joko uudistaa tai purkaa.

Tuulivoima on voimakkaassa kasvussa Euroopassa. Vuonna 2013 uutta tuulivoimakapasiteettia rakennettiin EU:ssa kaiken kaikkiaan 11 159 MW ja vuoden lopussa kokonaiskapasiteetti oli yhteensä 117 289 MW. Eniten kapasiteettia on Saksassa ja Espanjassa.

Erityispiirteet

Tuulivoima poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin ja tunneittain tuulisuuden mukaan. Tuulivoiman tuotannon vaihdellessa sähköverkon vakaus on hoidettava säätämällä muiden voimalaitosten tehoa. Tulevaisuuden älykkäät sähköverkot luovat lisämahdollisuuksia tuulivoiman osuuden kasvattamiselle.

Tuulivoima on sähköntuotantomuoto, joka ei vielä voimaloiden nykyisillä investointikustannuksilla ja nykyisessä sähkömarkkinatilanteessa ole taloudellisesti kannattavaa ilman tukitoimia. Tuulivoimalan kustannukset painottuvat rakentamisajalle. Käytön aikaiset kustannukset ovat pienet. Tuulivoimaloita pyritään käyttämään aina, kun tuulee tarpeeksi.

Suomen sääolot asettavat omat haasteensa tuulivoimaloiden toiminnalle. Kylmät ja jäiset olosuhteet vaativat omia teknisiä ratkaisujaan, erityisesti merelle rakennettaessa.

Suomessa on jonkin verran  tuulivoimateknologian osaamista.

Ympäristövaikutukset

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa. Tuulivoiman tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maahan. Tuulivoimaa on pyritty edistämään nimenomaan sen ympäristöystävällisyyden vuoksi.

Tuulivoiman merkittävä ympäristövaikutus on sen vaikutus maisemaan. Nykyiset teollisen kokoluokan tuulivoimayksiköt erottuvat maisemassa hyvin. Maisemavaikutuksia voidaan vähentää sijoittamalla voimaloita esimerkiksi merelle, mahdollisimman vähän näkyvälle paikalle tai teollisuus- ja satama-alueille, jossa on jo ennestään samaa kokoluokkaa olevia rakennuksia, kuten voimalaitoksia tai tehdasrakennuksia. Tuulivoimalaitoksissa käytetään yleensä mattapintaisia pintamateriaaleja, sillä kiiltäväpintaiset näkyvät mattaa selvästi paremmin.

Tuulivoimaloista syntyy jonkin verran melua sekä mekaanisten osien liikkeestä että lapojen aerodynaamisesta äänestä. Tuulivoimalat pitää sijoittaa tarpeeksi etäälle asuinrakennuksista sekä muista melulle herkistä kohteista. Sallittujen meluarvojen alittaminen tulee varmistaa melumallinnuksella tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa.

Tuulivoimalaitokset voivat vaikuttaa lintuihin joko siten, että linnut törmäävät suoraan pyörivän roottorin lapoihin tai siten, että linnut muuttavat käyttäytymistään pystytetyn tuulivoimalan johdosta. On arvioitu, että yksi tuulivoimala aiheuttaa vuosittain yhden linnun kuoleman Suomessa. Ensisijaisesti törmäysriskiin vaikuttaa tuulivoimalan sijoituspaikka. Merituulivoimalaitosten linnustovaikutukset on todettu tähänastisissa tutkimuksissa varsin vähäisiksi.