Mitä olet etsimässä?

Pääviestimme EU:n puhtaan energian pakettiin

Komission puhtaan energian paketti ”Clean Energy for All Europeans” julkaistiin marraskuussa 2016 ja on tällä hetkellä parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Energiateollisuus on tukenut paketin markkinaehtoisia uudistuksia ja antanut parannusehdotuksia. Tämän artikkelin alla on liitteenä pääviestimme (englanniksi)kuhunkin ehdotukseen.

Energiateollisuus pitää tervetulleena komission ehdotusta sähkömarkkinadirektiivistä. Olemme sitoutuneet
tavoittelemaan hyvin toimivaa ja joustavaa yhteistä sisämarkkinaa sähkölle. Jo
nyt Suomen sähkömarkkinalla on uudistuksen tavoittelemia piirteitä, kuten
älymittarit, kysynnän osallistumismahdollisuuksia sekä uudenlaisia tuotteita
kuluttajille. Suomen esimerkki osoittaa Euroopalle, miten tärkeää on saada
yksityiskohdatkin tukemaan toimivaa markkinaa. Tämän vuoksi ehdotamme komission
esitykseen joitakin parannuksia.

Komission ehdotus
sähkömarkkina-asetuksen päivityksestä
vahvistaa Euroopan sähkömarkkinoita.
Energiateollisuus esittää kuitenkin useita muutoksia, joilla hyvä päälinja
saataisiin toimimaan paremmin käytännössä. Lisäksi sähkömarkkinapaketti
sisältää esityksen sähkösektorin
riskivalmiusasetuksesta
. Pidämme tärkeänä, että jäsenmaat varautuvat sähkön
toimitusvarmuuteen liittyviin riskeihin ja tekevät yhteistyötä riskien
tunnistamisessa ja hallinnassa.

Paketin tärkeimpiin ehdotuksiin kuuluu myös uusiutuvan energian direktiivin päivitys.
Esitys laajentaa direktiivin koskemaan koko energiasektoria, eli sähkön lisäksi
lämmitystä ja jäähdytystä sekä liikennettä. Esityksen myötä uusiutuvaa
sähköntuotantoa edistettäisiin entistä enemmän markkinoiden avulla. Kaukolämmön
ja jäähdytyksen osalta esitykseen liittyy huolenaiheita. Ehdotus ei täysin
tunnista energiankäytön jakautumista päästökaupan ohjaamiin ja sen
ulkopuolisiin toimintoihin.

Uusi uusiutuvan energian direktiivi eli RED II sisältäisi myös
artiklat biomassan kestävyydestä.
Bioenergia tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa uusiutuvan energian palettia.
Metsäenergian kasvaessa sen tulee enenevässä määrin tulla kestävistä lähteistä.
Ehdotus kannustaisi eurooppalaisia biomassatoimijoita huolehtimaan
kestävyydestä. Direktiivi olisi yksi kestävyyteen ohjaava tekijä
toimintaympäristössä. Toimijoihin tulee tulevaisuudessa kohdistumaan odotuksia
lainsäädännön vaatimusten ylittämisestä vapaaehtoisilla toimilla.

Komission tavoitteena on asettaa energiatehokkuus etusijalle
kahdella direktiivimuutoksella. Ensimmäinen on energiatehokkuusdirektiivin uudistus. Nykyinen direktiivi on
onnistunut energiatehokkuuden edistämisessä, koska se mahdollistaa jäsenmaille kansallisten
erityishaasteiden huomioinnin. On erittäin tärkeää, että tällaista joustavuutta
jatketaan. Toinen muutos koskee rakennusten
energiatehokkuusdirektiiviä
. Energiateollisuus haluaa osaltaan varmistaa,
että rakennuskantamme on vähähiilinen vuonna 2050. Kaukolämpö- ja sähköala
tavoittelee ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Ohjauksella tulee sekä
vähentää lämmitystarvetta, että lisätä vähähiilisten energiaratkaisujen kuten
sähkön ja kaukolämmön osuutta lämmityksestä. Onnistumisen edellytyksenä on,
että rakennuksessa tuotettua ja verkon kautta tuotua uusiutuvaa energiaa
kohdellaan samanarvoisina, EU:n
lämmitys- ja jäähdytysstrategian
mukaisesti.

Yllä mainitut aloitteet nivoutuvat yhteen Energiaunionin hallintomallin avulla.
Energiateollisuus on sitoutunut yhteisiin EU-tason tavoitteisiin energia- ja
ilmastopolitiikalle. Hallintomalli on uusi tapa koordinoida yhteisiä
ponnisteluja. Yhteisellä energiamarkkinalla on välttämätöntä koordinoida myös
jäsenmaiden energia-ohjausta. Jäsenmailla tulee kuitenkin säilyä vapaus toimia
kansallisten vahvuuksiensa eteen.

Energiateollisuus pyrkii yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa
varmistamaan, että annetut ehdotukset saatetaan lopulta muotoon joka rakentaa
hyvinvoivaa energiaunionia.

Yhteyshenkilömme
ovat:

Ehdotus

Yhteyshenkilö

Puhtaan energian paketti yleisesti

Hallintomalli

Joona Turtiainen

Sähkömarkkinadirektiivi
ja -asetus

Riskivalmiusasetus

Pekka Salomaa

Uusiutuvan energian
direktiivi

Antti Kohopää

Biomassa kestävyys

Jukka Makkonen

Energiatehokkuusdirektiivi

Sirpa Leino

Rakennusten
energiatehokkuusdirektiivi

Mirja Tiitinen

 

Lataa Finnish_Energy_key_messages_on_Directive_energy_efficiency_20170227 (PDF) Lataa Finnish_Energy_key_messages_on_Electricity_Regulation_201703 (PDF) Lataa Finnish_Energy_key_messages_on_Electricity_Directive (PDF) Lataa Finnish_Energy_key_messages_on_Energy_Performance_of_buildings_20170310 (PDF) Lataa Finnish_Energy_key_messages_on_Governance_of_the_Energy_Union (PDF) Lataa Finnish_Energy_key_messages_on_Renewable_Energy_Directive_II (PDF) Lataa Finnish_Energy_key_messages_on_Risk_preparedness_Regulation_20170301 (PDF) Lataa Finnish_Energy_key_messages_on_Sustainable_forest_biomass_in_RED2_18042017 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Joona Turtiainen

Johtaja

Edunvalvonta ja viestintä

Joona Turtiainen

Johtaja

Edunvalvonta ja viestintä

+358 40 586 5939

Siirry takaisin sivun alkuun