Medlemskap i Finsk Energiindustri rf

Vid ingången av 2016 hade Finsk Energiindustri rf (ET) sammanlagt 263 ordinarie medlemmar och 70 samarbetsmedlemmar.

Som ordinarie medlem i ET kan antas en sammanslutning som, eller vars medlemmar, bedriver någon av nedan nämnda näringsverksamheter:

  •       produktion, anskaffning, överföring, distribution eller försäljning av el
  •       överföring och distribution av gas
  •       produktion, anskaffning, överföring, distribution eller försäljning av fjärrvärme och fjärrkyla
  •       planering, förverkligande, användning, underhåll eller byggande av nät och kraftverk
  •       andra tjänster i branschen

ET:s uppgift är att främja utvecklingen i branschen samt att på ett övergripande sätt övervaka och utveckla medlemmarnas närings- och arbetsmarknadspolitiska verksamhetsförutsättningar nationellt och internationellt. Arbetsmarknadens intressebevakning kan även omfatta vattentjänstföretag i bolags- eller sammanslutningsform med rättshandlingsförmåga.

Företag eller läroanstalter med nära anknytning till branschen kan vara samarbetsmedlemmar i förbundet. Som läroanstalter räknas läroanstalter på andra eller tredje stadiet, läroanstalter på institutsnivå samt läroanstalter som tillhandahåller kompletterings- och/eller specialutbildning.

Beslut om antagande som medlem fattas av ET:s styrelse på grundval av en skriftlig ansökan om medlemskap.

Mer information om medlemskap finns i ET:s stadgar.


Publikationer

17.11.2016

Stadgar


JanneKerttula
Kerttula, Janne
Direktör, serviceproduktion och medlemtjänst
twitter-icon @JanneKerttula