Finsk Energiindustri främjar en långsiktig energipolitik

I Finland har energi- och klimatpolitik redan bedrivits i flera årtionden. Finlands nuvarande regerings viktigaste verktyg i detta arbete är den energi- och klimatstrategi som ska avges till riksdagen i slutet av 2016. Genom denna strategi genomför Finland, för sitt vidkommande, skyldigheterna i EU:s energi- och klimatpaket till 2030 samt den nationella energiplanen enligt styrningsmodellen för EU:s energiunion.

Finsk Energiindustri främjar en politik som:

  • är långsiktig och konsekvent
  • stöder utvecklingen av marknadsmässiga villkor för branschen

En allt större del av de energi- och klimatpolitiska besluten fattas i Europeiska unionen, och största delen av den nationella lagstiftningen kring energi och klimat baserar sig därmed på EU-lagstiftning. En fungerande energimarknad, tryggad energitillgång och minskade klimatutsläpp har blivit centrala prioriteringar i EU:s verksamhet.

Europeiska unionens energipolitik har tre huvudsakliga mål: 

  • hållbar utveckling 
  • bevarad konkurrenskraft 
  • energiförsörjningstrygghet 

Medlen för att nå dessa tre mål är att förbättra energieffektiviteten, främja införandet av ny teknik och utnyttja förnybara energikällor bättre.


JukkaLeskela2Screen
Leskelä, Jukka
Verkställande direktör
E-postadress: jukka.leskela@energia.fi
twitter-icon @JukkaLeskela