Bekämpningen av klimatförändringen styr energiproduktionen

Utsläppen av växthusgaser som påskyndar klimatförändringen har utmanat energiproduktionen i hela världen. En stor del av den globala energiproduktionen (el och värme) baserar sig fortfarande på fossila bränslen – varav kol är det vanligaste – som ger upphov till utsläpp av växthusgaser. En förändring till det bättre har dock redan börjat i och  med att användningen av förnybar energi ökat kraftigt. En viktig milstolpe nåddes i december 2015 i Paris, när det internationella samfundet kom överens om att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriell tid.

I EU har varje medlemsstat rätt till sin egen energiproduktionsmix. För att styra produktionen och användningen av energi har det dock satts upp mål för att minska växthusgaserna, öka användningen av förnybar energi och förbättra energieffektiviteten. Som en förlängning av det så kallade 20-20-20-paketet till 2020 har man redan fattat beslut om mål till 2030, där målet för utsläppsminskning är 40 procent och för andelen förnybar energi 27 procent. 

Eeuleading

Finland har i praktiken redan nått sitt mål för ökad användning av förnybar energi till 2020 (38 %) och minskandet av utsläppen från energiproduktionen fortskrider inom ramen för EU:s utsläppshandelsstyrning. Den el som producerades i Finland 2015 var till 79 procent utsläppsfri och andelen förnybara energikällor av den totala elproduktionen var 45 procent. Inom fjärrvärmeproduktionen steg andelen trä och andra biobränslen till närmare 33 procent under 2015.

Den mångsidiga produktionsmixen har redan länge varit en stark sida i Finlands energiproduktion – detta gäller både el och värme. Det är befogat att bevara mångsidigheten även efter att användningen av fossila energikällor upphör. Finsk Energiindustri har förbundit sig till en klimatneutral energiframtid till 2050.