Energinäten Finlands ryggrad 

I el- och fjärrvärmenäten och naturgasledningarna i Finland överförs ständigt betydande mängder energi. I Finland har elnätet en sammanlagd längd på drygt 400 000 kilometer, fjärrvärmenätet på knappt 15 000 kilometer och naturgasnätet på cirka 1 800 kilometer.

Elnätets uppgift är att överföra elen som producerats i kraftverken till användarna. I Finland finns det över tre miljoner elanvändare och hundratals elproducerande kraftverk. Dessutom har Finland överföringsförbindelser till Sverige, Norge, Ryssland och Estland. Elnätet i Finland är en del av det europeiska elsystemet och den gemensamma inre elmarknaden.

I slutet av 1960-talet hade stora delar av Finland elektrifierats och i början av 1980-talet hela landet. Som bäst pågår kraftiga investeringar i elnätet. De totala investeringarna fram till utgången av 2020-talet är över 8 miljarder euro. I praktiken byggs distributionsnäten till stor del upp på nytt. Samtidigt förändras nätets struktur när luftledningar ersätts med jordkabel.

Fjärrvärmeledningarna består av en framledning och en returledning. I framledningen överförs värmen från produktionsanläggningen till kunderna och i returledningen återvänder det avkylda fjärrvärmevattnet till produktionsanläggningen för att värmas upp på nytt.

I Finland har fjärrvärmenät byggts i alla städer och större tätorter. Årligen byggs nätet ut med 250–500 kilometer. Leveranssäkerheten är i det närmaste 100 procent, i medeltal är värmeleveransen till kunden avbruten mindre än 2 timmar per år.