Marknadsvillkor är utgångspunkten

Globalt uppfattas energimarknaden framför allt som internationell oljehandel. Också EU:s energimarknad präglas av bränslen, särskilt naturgas, som unionen är beroende av att importera. Vid sidan av naturgas strävar EU efter en gemensam inre elmarknad så att elen kan röra sig fritt mellan medlemsstaterna. Hittills har utvecklingen kommit så långt som till regionala marknader, där Finland hör till det nordiska elmarknadsområdet som är det mest avancerade i EU.

Enligt elmarknadslagen är elproduktion och elförsäljning fri affärsverksamhet. Marknadsvillkor och främjande av konkurrens var uttryckligen utgångspunkten när de europeiska länderna började avreglera sina tidigare slutna elmarknader på 1990-talet. Däremot är den monopoliserade elöverföringen fortfarande reglerad verksamhet som övervakas av en nationell myndighet i varje EU-land, i Finland av Energimyndigheten.

En del av energimarknaden utgörs av värmemarknaden, vars betydelse med tanke på utsläppsminskning och energieffektivisering man även i EU har börjat inse bättre än tidigare. Den vanligaste uppvärmningsformen i Finland är fjärrvärme, vars marknadsandel är 47 procent.  Fjärrvärmen, som har dominerande ställning på marknaden, regleras i Finland inte i lag.